ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 31,212 51.04 122,115 81.2 132,686 84.45 137,615 85.21
اوراق 5,619 9.19 19,493 12.96 18,037 11.48 18,140 11.23
وجه نقد 1,569 2.56 3,285 2.18 831 0.52 19 0.01
سایر دارایی ها 2,385 3.9 5,032 3.34 5,570 3.54 5,730 3.54
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 13,617 22.27 60,138 39.99 59,630 37.95 57,612 35.67
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق