دسته بندی مجامع
عنوان خبر اعلام برگزاری مجمع صندوق در 18 بهمن 1393
منبع -
مقدمه اعلام برگزاری مجمع صندوق در 18 بهمن 1393
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 1393/11/18 ، جهت تغییرات در اساسنامه برگزار می شود.

پیوست
مشاهده پیوست