دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/9/19 -
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/9/19 شد و صورت های مالی مربوط به سال مالی 31 شهریور 1393 به تصویب رسید
متن خبر

 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/9/19  شد و صورت های مالی مربوط به سال مالی 31 شهریور 1393 به تصویب رسید 

پیوست
مشاهده پیوست