دسته بندی مجامع
عنوان خبر تغیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن توسط کارگزاری بانک مسکن
منبع -
مقدمه مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن - شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص) در جلسه روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن را تعیین نمود.
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق