دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر تغییرات صندوق مصوب مجمع 25 تیر 1396
منبع -
مقدمه مصوبات مجمع صندوق سرمایه گداری مشترک بانک مسکن بعد از تائید سازمان در امیدنامه و اساسنامه صندوق به شرح زیر تغییر نمود.
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق