مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/10/22 ( تغییر هزینه ها) دریافت خبر 1397/10/22
2 لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/10/22(تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر 1397/10/22
3 لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/07/10 دریافت خبر 1397/07/10
4 لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1397/06/31 دریافت خبر 1397/06/31
5 دعوت سهامداران ممتاز به مجمع مورخ 1397/07/10 دریافت خبر 1397/06/31
6 دعوت سهامداران ممتاز به مجمع مورخ 1397/06/31 دریافت خبر 1397/06/20
7 اسامی حاضران در مجمع 1397/03/20 دریافت خبر 1397/04/11
8 تغییر مدیر و محل اقامت صندوق دریافت خبر 1397/02/30
9 صورتجلسه و تأییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر مدیر صندوق و اقامت صندو دریافت خبر 1397/02/30
10 تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1397/02/30
11 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی 1396 دریافت خبر 1396/12/06
12 مجمع صندوق مبنی بر انتقال واحدهای ممتاز و تمدید دوره صندوق دریافت خبر 1396/12/02
13 مجمع مورخ 1396/04/25 دریافت خبر 1396/11/24
14 لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1396/10/30 دریافت خبر 1396/11/01
15 متن صورتجلسه مجمع مورخ 25 تیر دریافت خبر 1396/05/11
16 اسامی حاضرین در مجمع 22 آذر 1395 دریافت خبر 1396/05/10
17 متن صورتجلسه مجمع مورخ 22 آذر 95 دریافت خبر 1396/05/10
18 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 22 آذر 95 دریافت خبر 1396/01/21
19 تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دریافت خبر 1395/02/26
20 اعلام برگزاری مجمع صندوق در 18 بهمن 1393 دریافت خبر 1393/11/15
21 لیست افراد حاضر در جلسه 19 آذر 1393 دریافت خبر 1393/10/14
22 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/9/19 - دریافت خبر 1393/10/03
23 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/6/26 - خبر مربوط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1393/06/31
24 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/6/26 - خبر مربوط به تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1393/06/31
25 برگزاری مجمع تعیین ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دریافت خبر 1392/12/20
26 برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1392 دریافت خبر 1392/10/16
27 برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1391 دریافت خبر 1392/10/16
28 تغییر در چند بند از امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دریافت خبر 1392/06/23
29 تغیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن توسط کارگزاری بانک مسکن دریافت خبر 1392/06/23
30 برگزاری مجمع موسس صندوق دریافت خبر 1388/12/04