مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 مجمع صندوق مبنی بر انتقال واحدهای ممتاز و تمدید دوره صندوق دریافت خبر 1396/12/02
2 مجمع مورخ 1396/04/25 دریافت خبر 1396/11/24
3 لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1396/10/30 دریافت خبر 1396/11/01
4 متن صورتجلسه مجمع مورخ 25 تیر دریافت خبر 1396/05/11
5 اسامی حاضرین در مجمع 22 آذر 1395 دریافت خبر 1396/05/10
6 متن صورتجلسه مجمع مورخ 22 آذر 95 دریافت خبر 1396/05/10
7 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 22 آذر 95 دریافت خبر 1396/01/21
8 تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دریافت خبر 1395/02/26
9 اعلام برگزاری مجمع صندوق در 18 بهمن 1393 دریافت خبر 1393/11/15
10 لیست افراد حاضر در جلسه 19 آذر 1393 دریافت خبر 1393/10/14
11 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/9/19 - دریافت خبر 1393/10/03
12 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/6/26 - خبر مربوط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1393/06/31
13 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/6/26 - خبر مربوط به تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1393/06/31
14 برگزاری مجمع تعیین ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دریافت خبر 1392/12/20
15 برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1392 دریافت خبر 1392/10/16
16 برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1391 دریافت خبر 1392/10/16
17 تغییر در چند بند از امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دریافت خبر 1392/06/23
18 تغیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن توسط کارگزاری بانک مسکن دریافت خبر 1392/06/23
19 برگزاری مجمع موسس صندوق دریافت خبر 1388/12/04
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق