صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی روزنامه مجمع ۹۷/۱۲/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
۲ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
۳ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
۴ لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
۵ لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
۶ دعوت سهامداران ممتاز به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۷ دعوت سهامداران ممتاز به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۸ صورتجلسه تغییر هزینه های حسابرس (مجمع ۹۷/۱۰/۲۲) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۹ صورتجلسه تصویب صورت های مالی (مجمع ۹۷/۱۰/۲۲) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۱۰ آگهی روزنامه مجمع ۹۷/۱۰/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۱۱ لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ( تغییر هزینه ها) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
۱۲ لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲(تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
۱۳ لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
۱۴ لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۱۵ دعوت سهامداران ممتاز به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۱۶ دعوت سهامداران ممتاز به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۱۷ اسامی حاضران در مجمع ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۱۸ تغییر مدیر و محل اقامت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۱۹ صورتجلسه و تأییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر مدیر صندوق و اقامت صندو دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۲۰ تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۲۱ صورتجلسه تصویب صورتهای مالی ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
۲۲ مجمع صندوق مبنی بر انتقال واحدهای ممتاز و تمدید دوره صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
۲۳ مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
۲۴ لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
۲۵ متن صورتجلسه مجمع مورخ ۲۵ تیر دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع ۲۲ آذر ۱۳۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۲۷ متن صورتجلسه مجمع مورخ ۲۲ آذر ۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۲۸ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ ۲۲ آذر ۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۲۹ تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۳۰ اعلام برگزاری مجمع صندوق در ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
۳۱ لیست افراد حاضر در جلسه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۱۴
۳۲ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ ۹۳/۹/۱۹ - دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۳
۳۳ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ ۹۳/۶/۲۶ - خبر مربوط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
۳۴ برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ ۹۳/۶/۲۶ - خبر مربوط به تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
۳۵ برگزاری مجمع تعیین ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
۳۶ برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
۳۷ برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
۳۸ تغییر در چند بند از امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۳
۳۹ تغیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن توسط کارگزاری بانک مسکن دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۳
۴۰ برگزاری مجمع موسس صندوق دریافت خبر ۱۳۸۸/۱۲/۰۴