مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضران در مجمع 1397/03/20 دریافت خبر 1397/04/11
2 تغییر مدیر و محل اقامت صندوق دریافت خبر 1397/02/30
3 صورتجلسه و تأییدیه سازمان بورس مبنی بر تغییر مدیر صندوق و اقامت صندو دریافت خبر 1397/02/30
4 تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1397/02/30
5 صورتجلسه تصویب صورتهای مالی 1396 دریافت خبر 1396/12/06
6 مجمع صندوق مبنی بر انتقال واحدهای ممتاز و تمدید دوره صندوق دریافت خبر 1396/12/02
7 مجمع مورخ 1396/04/25 دریافت خبر 1396/11/24
8 لیست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1396/10/30 دریافت خبر 1396/11/01
9 متن صورتجلسه مجمع مورخ 25 تیر دریافت خبر 1396/05/11
10 اسامی حاضرین در مجمع 22 آذر 1395 دریافت خبر 1396/05/10
11 متن صورتجلسه مجمع مورخ 22 آذر 95 دریافت خبر 1396/05/10
12 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 22 آذر 95 دریافت خبر 1396/01/21
13 تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دریافت خبر 1395/02/26
14 اعلام برگزاری مجمع صندوق در 18 بهمن 1393 دریافت خبر 1393/11/15
15 لیست افراد حاضر در جلسه 19 آذر 1393 دریافت خبر 1393/10/14
16 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/9/19 - دریافت خبر 1393/10/03
17 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/6/26 - خبر مربوط به تغییرات امیدنامه دریافت خبر 1393/06/31
18 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/6/26 - خبر مربوط به تغییرات اساسنامه دریافت خبر 1393/06/31
19 برگزاری مجمع تعیین ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دریافت خبر 1392/12/20
20 برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1392 دریافت خبر 1392/10/16
21 برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1391 دریافت خبر 1392/10/16
22 تغییر در چند بند از امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دریافت خبر 1392/06/23
23 تغیین صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن توسط کارگزاری بانک مسکن دریافت خبر 1392/06/23
24 برگزاری مجمع موسس صندوق دریافت خبر 1388/12/04