صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/10/29 1397/10/29 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1397 دانلود
1397/10/29 1397/10/29 صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1397 - حسابرسی نشده دانلود
1397/10/10 1397/10/10 افشای پرتفوی آذرماه1397 دانلود
1397/09/10 1397/09/10 افشای پرتفوی آبان ماه 1397 دانلود
1397/08/28 1397/08/28 گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1397- حسابرسی شده دانلود
1397/08/28 1397/08/28 صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1397 - حسابرسی شده دانلود
1397/08/09 1397/08/09 افشای پرتفوی مهر ماه 1397 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1397 دانلود
1397/07/28 1397/07/28 صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 1397 - حسابرسی نشده دانلود
1397/07/10 1397/07/10 افشای پرتفوی شهریورماه1397 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 افشای پرتفوی مردادماه 1397 دانلود
1397/05/13 1397/05/13 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396- حسابرسی شده دانلود
1397/05/13 1397/05/13 صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396- حسابرسی شده دانلود
1397/05/10 1397/05/10 افشای پرتفوی تیرماه 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1397 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورتهای مالی برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1397 - حسابرسی نشده دانلود
1397/04/10 1397/04/10 افشای پرتفوی خرداد ماه 1397 دانلود
1397/03/09 1397/03/09 افشای پرتفوی اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 افشای پرتفوی فروردین ماه 1397 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396- حسابرسی نشده دانلود
1397/01/08 1397/01/08 افشای پرتفوی اسفند ماه 1396 دانلود
1396/12/09 1396/12/09 افشای پرتفوی بهمن ماه 1396 دانلود
1396/11/10 1396/11/10 افشای پرتفوی دی ماه 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396 دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396- حسابرسی نشده دانلود
1396/10/11 1396/10/11 افشا پرتفو ماه آذر 1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دانلود
1396/10/02 1396/10/02 عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 96 دانلود
1396/10/02 1396/10/02 صورت های مالی سال مالی منتهی به 31شهریور96 دانلود
1396/08/16 1396/08/16 صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 31 شهریور96 دانلود
1396/05/22 1396/05/22 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/04/24 1396/04/24 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند1395 دانلود
1396/02/23 1396/02/23 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به30 اسفند 1395 دانلود
1396/02/17 1396/02/17 صورت مالی 6ماهه حسابرسی نشده صندوق مشترک منتهی به 30 اسفند1395 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورت مالی سه ماهه منتهی به 30 آدر 1395 دانلود
1395/11/04 1395/11/04 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/08/23 1395/08/23 عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/08/23 1395/08/23 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1395/06/31 دانلود
1395/08/04 1395/08/04 صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی 1395/06/31 دانلود
1395/08/01 1395/08/01 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی 1395/06/31 دانلود
1395/05/13 1395/05/13 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره نه ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/05/13 1395/05/13 صورتهای مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 1395/03/31 دانلود
1395/04/02 1395/04/02 صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به اسفند 94 دانلود
1395/04/02 1395/04/02 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره شش ماهه منتهی به اسفند 1394( حسابرسی شده) دانلود
1395/02/26 1395/02/26 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره شش ماهه منتهی به اسفند 1394 دانلود
1395/02/11 1395/02/11 صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1394 دانلود
1395/02/08 1395/02/08 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره سه ماهه منتهی به1394/09/30 دانلود
1395/02/08 1395/02/08 صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1394/09/30 دانلود
1394/09/10 1394/09/10 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394 دانلود
1394/08/23 1394/08/23 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394 دانلود
1394/08/11 1394/08/11 صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394 دانلود
1394/04/20 1394/04/20 صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به 1394/03/31 دانلود
1394/02/22 1394/02/22 گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره شش ماه منتهی به1393/12/29 دانلود
1394/02/21 1394/02/21 صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 1393/12/29 دانلود
1394/01/31 1394/01/31 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره شش ماه منتهی به1393/12/29 دانلود
1394/01/30 1394/01/30 صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به 1393/12/29 دانلود
1393/10/15 1393/10/15 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به1393/09/30 دانلود
1393/10/15 1393/10/15 صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1393/09/30 دانلود
1393/08/10 1393/08/10 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/07/16 1393/07/16 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به1393/06/31 دانلود
1393/07/16 1393/07/16 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به1393/06/31 دانلود
1393/07/12 1393/07/12 صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/04/17 1393/04/17 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره 9 ماه منتهی به1393/03/31 دانلود
1393/04/17 1393/04/17 صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1393/03/31 دانلود
1393/03/05 1393/03/05 صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 1392/12/29 دانلود
1393/02/02 1393/02/02 صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به 1392/12/29 دانلود
1393/02/01 1393/02/01 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره شش ماه منتهی به1392/12/29 دانلود
1392/11/03 1392/11/03 صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به 1392/09/30 دانلود
1392/11/02 1392/11/02 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره سه ماه منتهی به1392/09/30 دانلود
1392/08/18 1392/08/18 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1392/06/31 دانلود
1392/07/30 1392/07/30 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به1392/06/31 دانلود
1392/07/27 1392/07/27 صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1392/06/31 دانلود
1392/06/30 1392/06/30 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره سه ماه منتهی به1391/09/30 دانلود
1392/06/30 1392/06/30 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره شش ماه منتهی به1391/12/30 دانلود
1392/06/30 1392/06/30 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره نه ماه منتهی به1392/03/31 دانلود
1392/06/27 1392/06/27 صورتهای مالی حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 1392/03/31 دانلود
1392/02/17 1392/02/17 صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری بانک مسکن منتهی به 30 اسفند 1391 دانلود
1391/10/05 1391/10/05 صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به 1391/09/30 دانلود
1391/07/30 1391/07/30 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به1391/06/31 دانلود
1391/07/12 1391/07/12 صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به 1391/06/31 دانلود
1391/04/12 1391/04/12 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1391/03/24 دانلود
1391/01/08 1391/01/08 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1391/12/15 دانلود
1390/09/30 1390/09/30 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1390/09/15- قسمت دوم دانلود
1390/09/30 1390/09/30 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1390/09/15 دانلود
1390/06/31 1390/06/31 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1390/06/15 دانلود
1390/03/31 1390/03/31 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1390/03/15 دانلود
1390/02/13 1390/02/13 صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به پانزده اسفند 89 دانلود
1390/02/12 1390/02/12 صورتهای مالی شش ماهه صندوق دانلود
1390/02/11 1390/02/11 صورتهای مالی نه ماهه صندوق دانلود
1390/02/11 1390/02/11 صورتهای مالی سه ماهه صندوق دانلود