صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ صورتهای مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی ماهانه فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ صورتهای مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ - حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ افشای پرتفوی اسفند ماه۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ افشای پرتفوی بهمن ماه۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ افشای پرتفوی دی ماه۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ صورتهای مالی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ - حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ افشای پرتفوی آذرماه۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ افشای پرتفوی آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷- حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ افشای پرتفوی مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ - حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ افشای پرتفوی شهریورماه۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای پرتفوی مردادماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶- حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ صورتهای مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶- حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ افشای پرتفوی تیرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ - حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ افشای پرتفوی خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ افشای پرتفوی اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ افشای پرتفوی فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورتهای مالی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶- حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ افشای پرتفوی اسفند ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ افشای پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ افشای پرتفوی دی ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتهای مالی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶- حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ افشا پرتفو ماه آذر ۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱شهریور۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰ اسفند۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به۳۰ اسفند ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ صورت مالی ۶ماهه حسابرسی نشده صندوق مشترک منتهی به ۳۰ اسفند۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورت مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آدر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ عملکرد حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ صورتهای مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به اسفند ۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۴( حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره سه ماهه منتهی به۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره شش ماه منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره شش ماه منتهی به۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره ۹ ماه منتهی به۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره شش ماه منتهی به۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره سه ماه منتهی به۱۳۹۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به۱۳۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره سه ماه منتهی به۱۳۹۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره شش ماه منتهی به۱۳۹۱/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای دوره نه ماه منتهی به۱۳۹۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ صورتهای مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ صورتهای مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری بانک مسکن منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ دانلود
۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به۱۳۹۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ دانلود
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ دانلود
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۱۵- قسمت دوم دانلود
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۱۵ دانلود
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ دانلود
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۱۵ دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۱۳ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به پانزده اسفند ۸۹ دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۱۲ ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ صورتهای مالی شش ماهه صندوق دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ صورتهای مالی نه ماهه صندوق دانلود
۱۳۹۰/۰۲/۱۱ ۱۳۹۰/۰۲/۱۱ صورتهای مالی سه ماهه صندوق دانلود