صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ %۲.۳۶۸ %۲.۰۳۶
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ %۹.۹۷۱ %۹.۴۰۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ %۲۰.۱۸۱ %۲۱.۲۱۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ %۴۵.۹۶۵ %۴۲.۷۲۸
۶ ماه ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ %۲۷.۷۷۸ %۲۱.۹۵۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ %۱۴۷.۸۶ %۱۳۹.۹۱۵
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ %۲۱۶۲.۶۷۳ %۱۷۲۴.۸۶۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۸۸۳۱۲ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۸.۷۳)% (۹۷.۴۶)%