صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ (۱.۲۱) (۰.۵۲) (۹۸.۸۱) (۸۵.۳)
۱۴۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۱) ۰
۱۴۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۱) ۰
۱۴۴ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ (۰.۴۷) (۰.۵۳) (۸۲.۱۷) (۸۵.۶۸)
۱۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۰.۱۲ (۰.۴۱) ۵۵.۹۱ (۷۷.۵۱)
۱۴۶ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ (۰.۳۸) ۰.۰۱ (۷۵.۱۲) ۵.۵۵
۱۴۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ (۰.۱۷) (۰.۱۱) (۴۶.۳۲) (۳۴.۲۷)
۱۴۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ (۰.۰۹) ۰.۱۳ (۲۷.۷۱) ۶۲.۸۶
۱۴۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۰.۵۹ ۰.۷ ۷۵۱.۴۱ ۱,۱۷۱.۶۲
۱۵۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ (۰.۵۷) (۰.۳۶) (۸۷.۵۳) (۷۳.۴۳)
۱۵۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ۲.۹۱ ۱.۹۴ ۳.۵۷E+۰۶ ۱۱۱,۲۸۷.۵۵
۱۵۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۲.۷۷ ۲.۰۵ ۲.۱۷E+۰۶ ۱۶۷,۴۷۷.۶۵
۱۵۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ (۳.۱۸) (۲.۳۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۵۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰
۱۵۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰
۱۵۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ (۲.۵۳) (۲.۰۵) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۵)
۱۵۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ (۰.۰۲) ۰.۴۴ (۷.۵۳) ۴۰۰.۷۵
۱۶۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ (۳.۵۷) (۲.۸) (۱۰۰) (۱۰۰)