صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۴) ۰
۱۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۴) ۰
۱۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ (۱.۰۲) (۰.۵۸) (۹۷.۶۶) (۸۸.۱۲)
۱۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰.۴۱ ۰.۲۷ ۳۴۶.۶۵ ۱۶۷.۳۷
۱۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۰.۲۸ ۰.۰۶ ۱۷۴.۴۶ ۲۴.۱۲
۱۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۰.۶ ۰.۳۳ ۷۹۷.۲۱ ۲۳۶.۸
۱۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱.۵۶ ۱.۴۷ ۲۷,۹۶۴.۴۷ ۲۰,۵۲۶.۲
۱۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰
۱۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰
۱۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱.۶۷ ۰.۹۵ ۴۲,۳۲۷.۷۹ ۳,۰۷۰.۸۲
۱۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ (۰.۴۴) (۰.۳۴) (۷۹.۷۵) (۷۱.۰۳)
۱۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۰.۹۵ ۰.۵ ۳,۱۰۶.۷۲ ۵۲۷.۲۵
۱۳۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۲.۱۷ ۱.۳۹ ۲۵۱,۶۴۲.۳۶ ۱۵,۱۴۷.۸۱
۱۳۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۰.۲۹ (۰.۹۸) ۱۸۹.۸۱ (۹۷.۲۷)
۱۳۵ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۱۳۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰
۱۳۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ (۱.۳۹) (۱.۹۲) (۹۹.۴) (۹۹.۹۲)
۱۳۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ (۰.۲۷) (۰.۳۸) (۶۲.۳۹) (۷۴.۸۸)
۱۳۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ (۰.۷۳) (۱.۲۱) (۹۳.۲) (۹۸.۸۳)
۱۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ (۲.۱۱) (۱.۶۹) (۹۹.۹۶) (۹۹.۸)