صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (۱.۴۷) (۱) (۹۹.۵۶) (۹۷.۴۶)
۶۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۰.۱۷ (۰.۱۲) ۸۳.۵۱ (۳۶.۴۵)
۶۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۰.۰۸ ۰.۰۴ ۳۳.۸۳ ۱۷.۴۴
۶۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ (۰.۴۷) (۰.۵۶) (۸۱.۹۲) (۸۷.۱)
۶۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۶۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۶۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۰.۹۱ ۰.۳۵ ۲,۶۵۳.۲۱ ۲۶۳.۰۷
۶۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ (۱.۱۸) (۱.۲۵) (۹۸.۶۷) (۹۸.۹۸)
۶۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۰.۲۵ ۰.۴۶ ۱۴۷.۸۹ ۴۳۳.۴۶
۷۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰.۴۸ ۱.۰۷ ۴۷۵.۴ ۴,۸۱۷.۳۱
۷۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۲.۵۷ ۳ ۱.۰۷E+۰۶ ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸
۷۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۷۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۷۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۱.۵۲ ۱.۳۴ ۲۴,۸۶۲.۶۴ ۱۲,۵۷۸.۸۲
۷۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۰.۹۶ ۰.۴۴ ۳,۱۸۸.۶۷ ۳۸۸.۳۷
۷۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۰.۹۲ ۰.۳۵ ۲,۷۱۴.۱۴ ۲۶۰.۹۹
۷۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ (۰.۸۱) (۰.۶۱) (۹۴.۹) (۸۹.۲۹)
۷۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ (۰.۳۸) (۰.۱۳) (۷۴.۹۶) (۳۶.۷۳)
۷۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۲) ۰