صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۰۱ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ (۱.۰۷) (۰.۴) (۹۸.۰۱) (۷۶.۷)
۳۳۰۲ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ ۰.۹۱ ۰.۳۴ ۲,۶۵۶.۰۵ ۲۳۹.۲۸
۳۳۰۳ ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ ۱.۹ ۱.۴۶ ۹۶,۲۸۸.۹۱ ۱۹,۶۶۶.۵۲
۳۳۰۴ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ ۱.۷۶ ۰.۸۶ ۵۸,۳۸۵.۴۶ ۲,۲۰۶.۴۲
۳۳۰۵ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ (۰.۹۴) (۰.۶۳) (۹۶.۷۹) (۹۰.۰۷)
۳۳۰۶ ۱۳۸۹/۰۱/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸۸) ۰
۳۳۰۷ ۱۳۸۹/۰۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸۸) ۰
۳۳۰۸ ۱۳۸۹/۰۱/۲۵ (۰.۵۵) ۰ (۸۶.۵۹) (۱.۵۶)
۳۳۰۹ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ ۰.۸۷ ۰.۵۱ ۲,۲۴۷.۹۱ ۵۵۱.۳۷
۳۳۱۰ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ (۰.۶۲) ۰.۲۲ (۸۹.۶۲) ۱۲۲.۰۵
۳۳۱۱ ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ (۰.۳۳) ۰.۳۵ (۷۰.۱) ۲۶۲.۳۶
۳۳۱۲ ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ ۰.۰۲ ۰.۵۳ ۸.۶۴ ۵۹۳.۸۴
۳۳۱۳ ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۵۹) ۰
۳۳۱۴ ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۹) ۰
۳۳۱۵ ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ ۱.۴۶ ۱.۵۲ ۱۹,۸۵۸.۶۵ ۲۴,۴۲۹.۱۷
۳۳۱۶ ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ ۱.۳۸ ۱.۲ ۱۴,۹۳۵.۰۶ ۷,۶۱۴.۵۶
۳۳۱۷ ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ (۰.۲۴) (۰.۰۲) (۵۸.۹۲) (۸.۱۴)
۳۳۱۸ ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ ۰.۴۸ ۱.۴ ۴۶۵.۶۵ ۱۶,۱۱۰.۸۷
۳۳۱۹ ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ ۰.۷۹ ۱.۴۷ ۱,۶۵۰.۶۸ ۲۰,۷۰۵.۳۹
۳۳۲۰ ۱۳۸۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰