صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۶۱ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۳۵) ۲۰.۳۲ (۷۲.۱۸)
۳۲۶۲ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ (۰.۷۴) (۰.۲۳) (۹۳.۲۷) (۵۶.۶۵)
۳۲۶۳ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ (۰.۱) (۰.۲۴) (۳۱.۳۳) (۵۸.۵۴)
۳۲۶۴ ۱۳۸۹/۰۳/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۵.۰۲) ۰
۳۲۶۵ ۱۳۸۹/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۵.۰۵) ۰
۳۲۶۶ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ (۰.۴۲) (۰.۲۱) (۷۸.۳۲) (۵۴.۱۸)
۳۲۶۷ ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ ۰.۲۷ ۰.۴۹ ۱۶۴.۹۱ ۴۸۹.۸۶
۳۲۶۸ ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ ۰.۵۵ ۰.۲۵ ۶۴۴.۰۶ ۱۴۷.۴۸
۳۲۶۹ ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ (۰.۸۱) (۰.۲۶) (۹۴.۸۴) (۶۱.۳۳)
۳۲۷۰ ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ (۱.۱۴) (۰.۲۷) (۹۸.۴۶) (۶۲.۹)
۳۲۷۱ ۱۳۸۹/۰۲/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۱) ۰
۳۲۷۲ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۱) ۰
۳۲۷۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ (۲.۵۶) (۰.۰۱) (۹۹.۹۹) (۲.۸)
۳۲۷۴ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ ۲.۰۸ ۰.۱۳ ۱۸۴,۵۴۷.۵۹ ۵۸.۶۹
۳۲۷۵ ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ (۰.۰۲) ۰ (۵.۳۷) ۰
۳۲۷۶ ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ (۰.۲۸) ۰.۳ (۶۴.۵۸) ۲۰۱.۶۲
۳۲۷۷ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ (۰.۶۱) (۰.۰۷) (۸۹.۲۳) (۲۱.۱۹)
۳۲۷۸ ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۴) ۰
۳۲۷۹ ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۴) ۰
۳۲۸۰ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ (۰.۲) (۰.۱۹) (۵۲.۳۸) (۴۹.۴۷)