صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۰۱ ۱۳۸۹/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۳۲۰۲ ۱۳۸۹/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۳۲۰۳ ۱۳۸۹/۰۵/۰۶ (۰.۰۴) ۰.۳ (۱۴.۷۲) ۲۰۰.۹۳
۳۲۰۴ ۱۳۸۹/۰۵/۰۵ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۳۲۰۵ ۱۳۸۹/۰۵/۰۴ (۰.۲) ۰.۵۵ (۵۲.۴۶) ۶۳۱.۲۶
۳۲۰۶ ۱۳۸۹/۰۵/۰۳ ۰.۱۵ ۱.۳۳ ۷۲.۹۹ ۱۲,۳۱۱.۱
۳۲۰۷ ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۶۲ ۱۸.۴۷ ۸۴۲.۴۸
۳۲۰۸ ۱۳۸۹/۰۵/۰۱ ۰ ۰ (۰.۷۸) ۰
۳۲۰۹ ۱۳۸۹/۰۴/۳۱ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰
۳۲۱۰ ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ (۰.۲۲) ۰.۷۶ (۵۴.۶۷) ۱,۴۸۷.۰۳
۳۲۱۱ ۱۳۸۹/۰۴/۲۹ ۰.۱۱ ۰ ۵۱.۷۸ ۰
۳۲۱۲ ۱۳۸۹/۰۴/۲۸ ۰.۰۶ ۰.۳۷ ۲۴.۴۵ ۲۸۱.۳۱
۳۲۱۳ ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ ۰.۲۷ ۰.۴۷ ۱۷۱.۰۵ ۴۵۲.۹۹
۳۲۱۴ ۱۳۸۹/۰۴/۲۶ ۰.۲۸ ۰.۲۵ ۱۷۴.۸۱ ۱۴۸.۱۶
۳۲۱۵ ۱۳۸۹/۰۴/۲۵ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۳۲۱۶ ۱۳۸۹/۰۴/۲۴ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۳۲۱۷ ۱۳۸۹/۰۴/۲۳ ۰.۸۷ ۰.۶۶ ۲,۲۶۱.۵۴ ۱,۰۰۴.۱
۳۲۱۸ ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ (۰.۰۲) ۰ (۶.۶۲) ۰
۳۲۱۹ ۱۳۸۹/۰۴/۲۱ (۰.۰۸) ۰.۶۶ (۲۵.۲۱) ۱,۰۰۰.۰۱
۳۲۲۰ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ ۱.۴۲ ۱.۱۲ ۱۶,۹۳۸.۵۶ ۵,۶۹۲.۴