صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۱۶۱ ۱۳۸۹/۰۶/۱۷ (۰.۲۷) (۰.۱۶) (۶۲.۴۱) (۴۴)
۳۱۶۲ ۱۳۸۹/۰۶/۱۶ (۱.۵۸) (۱.۰۲) (۹۹.۷) (۹۷.۵۹)
۳۱۶۳ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ (۰.۶۷) ۰.۰۶ (۹۱.۵۳) ۲۶.۷۳
۳۱۶۴ ۱۳۸۹/۰۶/۱۴ ۱.۱۱ ۱.۷۵ ۵,۴۵۷.۵۴ ۵۵,۸۹۳.۲۹
۳۱۶۵ ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ ۲.۲۲ ۲.۰۱ ۲۹۹,۰۹۱.۶۷ ۱۴۰,۳۷۴.۱۶
۳۱۶۶ ۱۳۸۹/۰۶/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷۹) ۰
۳۱۶۷ ۱۳۸۹/۰۶/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷۷) ۰
۳۱۶۸ ۱۳۸۹/۰۶/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷۹) ۰
۳۱۶۹ ۱۳۸۹/۰۶/۰۹ ۰.۹۹ ۰.۱ ۳,۶۰۲.۷۹ ۴۳.۳۳
۳۱۷۰ ۱۳۸۹/۰۶/۰۸ ۰.۵۴ ۰.۹۶ ۶۰۸.۸۶ ۳,۱۴۵.۱۳
۳۱۷۱ ۱۳۸۹/۰۶/۰۷ ۱.۷۷ ۲.۱۱ ۶۱,۲۳۷.۷ ۲۰۲,۵۲۷.۹
۳۱۷۲ ۱۳۸۹/۰۶/۰۶ (۰.۴۵) ۰.۹۷ (۸۰.۶۵) ۳,۳۴۳.۰۴
۳۱۷۳ ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۴) ۰
۳۱۷۴ ۱۳۸۹/۰۶/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۴۶) ۰
۳۱۷۵ ۱۳۸۹/۰۶/۰۳ ۰.۶۲ ۰.۴۷ ۸۴۷.۹ ۴۵۱.۱۷
۳۱۷۶ ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ (۰.۰۲) ۰.۲۱ (۸.۲۶) ۱۱۵.۳
۳۱۷۷ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ ۱.۲۵ ۰.۹۴ ۹,۲۳۸.۸۴ ۲,۹۲۲.۱۳
۳۱۷۸ ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ (۰.۱۵) (۰.۱) (۴۱.۸۵) (۳۰.۶۳)
۳۱۷۹ ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ (۰.۴) (۰.۲۱) (۷۶.۸۸) (۵۲.۸۵)
۳۱۸۰ ۱۳۸۹/۰۵/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷۹) ۰