صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۲۶۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۲۶۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰.۰۹ (۰.۳۴) ۳۹.۱۴ (۷۱.۶)
۲۶۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰.۵ ۱.۸۷ ۵۱۷.۵۷ ۸۶,۷۶۰.۴۴
۲۶۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ (۰.۱۴) (۱.۰۶) (۴۰.۳) (۹۷.۹۷)
۲۶۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ (۰.۸۷) ۰.۶۹ (۹۵.۸۳) ۱,۱۲۳.۰۹
۲۶۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ (۰.۴) (۱.۹۱) (۷۷.۰۶) (۹۹.۹۱)
۲۶۸ ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۷) ۰
۲۶۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۶) ۰
۲۷۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۰.۶۴ (۱.۵۴) ۹۳۱.۳۸ (۹۹.۶۶)
۲۷۱ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ۰.۷۹ ۰.۱۹ ۱,۶۴۹.۴۳ ۱۰۱.۴۷
۲۷۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۰.۹۲ ۳.۸ ۲,۷۰۶.۴۶ ۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴
۲۷۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ ۰.۹۶ ۳.۲۹ ۳,۲۰۹.۵ ۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳
۲۷۴ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ (۰.۶۴) ۰.۳۲ (۹۰.۴۴) ۲۲۶.۴۴
۲۷۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۲۷۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۲۷۷ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ (۰.۴۸) ۲.۲۹ (۸۲.۵۷) ۳۹۱,۴۸۸.۵۱
۲۷۸ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۳.۱۶ ۳.۷۸ ۸.۴۱E+۰۶ ۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱
۲۷۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ (۰.۵۲) ۲.۵۵ (۸۵.۱۹) ۹۹۲,۹۵۲.۴۹
۲۸۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ (۰.۳۵) ۱.۷۶ (۷۲.۶۳) ۵۹,۱۸۷.۸۵