صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۰.۸۲) ۰
۲۴۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۱.۱۲ (۰.۲) ۵,۶۴۲.۸۷ (۵۱.۰۳)
۲۴۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۲.۳۷ ۲.۰۲ ۵۱۱,۸۱۴.۵۹ ۱۴۵,۴۷۳.۷۱
۲۴۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ (۰.۵۵) ۱.۱۸ (۸۶.۷۴) ۷,۲۲۰.۶۹
۲۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ (۰.۹۲) (۱.۷۹) (۹۶.۶۲) (۹۹.۸۶)
۲۴۶ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱.۴ (۰.۹۹) ۱۵,۶۸۱.۱۷ (۹۷.۳۶)
۲۴۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۲۴۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۰.۶) ۰
۲۴۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۰.۳۶ ۰.۵۲ ۲۷۳.۶۵ ۵۵۵.۶۴
۲۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ (۱.۳۳) (۲.۵۳) (۹۹.۲۴) (۹۹.۹۹)
۲۵۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱.۰۷ ۱.۲۵ ۴,۷۸۵.۱۹ ۹,۰۷۹
۲۵۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۲.۹ ۱.۶۴ ۳.۳۹E+۰۶ ۳۸,۱۱۴.۴۵
۲۵۳ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۰.۸۷ (۰.۴۱) ۲,۲۲۴.۳۴ (۷۸.۰۳)
۲۵۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۲۵۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۰ ۰ (۰.۷۵) ۰
۲۵۶ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۲۵۷ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۰.۵۴ (۰.۱۲) ۶۲۱.۷۶ (۳۵.۱۱)
۲۵۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰.۰۷ ۲.۰۲ ۲۹.۳۸ ۱۴۹,۵۱۹.۱۳
۲۵۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱.۸۲ ۲.۱۴ ۷۲,۳۹۴.۴۴ ۲۲۹,۶۶۷.۹۷
۲۶۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۲.۳۶ ۰.۸۱ ۴۹۸,۶۹۲.۰۱ ۱,۸۱۱.۳