صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۱.۱۸ ۰.۶۸ ۷,۰۴۴.۷۶ ۱,۰۸۰.۲۷
۱۸۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ (۰.۹۳) (۰.۲۹) (۹۶.۷) (۶۵.۲۳)
۱۸۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ (۰.۱۶) ۰.۰۴ (۴۳.۴۱) ۱۷.۶
۱۸۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۳) ۰
۱۸۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۳) ۰
۱۸۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۱۴.۴۹ ۳۴.۲۳
۱۸۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۲.۰۸ ۱.۴۴ ۱۸۲,۱۶۸.۷۲ ۱۸,۰۵۸.۳۵
۱۸۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۰.۷۸ ۱ ۱,۶۱۴.۲۹ ۳,۶۵۶.۸۸
۱۹۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ (۲.۲۹) (۱.۲۳) (۹۹.۹۸) (۹۸.۸۹)
۱۹۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۵) ۰
۱۹۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۵) ۰
۱۹۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ (۳.۲۲) (۲.۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۱۹۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ (۰.۷۶) (۱.۳۱) (۹۳.۸۶) (۹۹.۱۹)
۱۹۵ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (۱.۹۹) (۰.۸۸) (۹۹.۹۳) (۹۵.۹۷)
۱۹۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰.۹۷ ۰.۴۶ ۳,۲۲۹.۹۹ ۴۲۸.۶۵
۱۹۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۳.۶۸ ۳.۰۹ ۵.۳۴E+۰۷ ۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷
۱۹۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۶) ۰
۱۹۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۶) ۰
۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ (۰.۵۳) ۰.۰۵ (۸۵.۷۴) ۲۰.۸۸