صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۲.۳۷ ۲.۰۴ ۵۱۲,۸۸۴.۲۸ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱.۸۵ ۱.۶ ۸۱,۰۱۲.۳۳ ۳۲,۷۶۲.۸۶
۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۰.۶۴ ۰.۸۳ ۹۲۷.۷ ۱,۹۱۲.۲۶
۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۲.۰۹ ۲.۶۹ ۱۹۰,۹۱۱.۹۲ ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴
۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲.۶۷ ۱.۹۳ ۱.۵۱E+۰۶ ۱۰۶,۰۶۹.۷۸
۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱.۶۲ ۰.۷۴ ۳۴,۶۰۷.۶۱ ۱,۳۸۱.۵۱
۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۰.۸۸ ۰.۴۵ ۲,۳۱۸.۵۲ ۴۲۱.۰۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ (۱.۲) (۰.۷۲) (۹۸.۷۶) (۹۲.۷۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ (۰.۲۷) (۰.۰۳) (۶۲.۵۷) (۹.۰۸)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۶) ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۲.۴ ۲.۲۳ ۵۶۶,۷۰۶.۲۳ ۳۱۶,۶۵۶.۹۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ (۱.۶۹) (۰.۹۸) (۹۹.۸) (۹۷.۲۶)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ (۱.۲۶) ۰.۰۴ (۹۹.۰۲) ۱۶.۶۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۳.۰۴ ۲.۹۲ ۵.۶۳E+۰۶ ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹