صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ۱۷۸,۳۷۹ ۸۱.۹۷ % ۲۹,۵۴۶ ۱۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۳ ۱.۸۷ % ۵,۶۲۶ ۲.۵۹ % ۷۱,۰۲۴ ۳۲.۶۴ %
۸۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱۷۹,۷۱۳ ۸۲.۰۹ % ۲۹,۵۰۹ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۳ ۱.۸۶ % ۵,۶۲۷ ۲.۵۷ % ۷۱,۹۴۳ ۳۲.۸۶ %
۸۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ۱۷۸,۵۷۳ ۸۲.۰۱ % ۲۹,۴۸۱ ۱۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۳ ۱.۸۷ % ۵,۶۲۷ ۲.۵۸ % ۷۲,۲۱۰ ۳۳.۱۶ %
۸۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۷۸,۵۷۳ ۸۲.۰۱ % ۲۹,۴۷۶ ۱۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۳ ۱.۸۷ % ۵,۶۲۷ ۲.۵۸ % ۷۲,۲۱۰ ۳۳.۱۶ %
۸۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ۱۷۶,۸۵۰ ۸۱.۸۷ % ۲۹,۴۶۲ ۱۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۳ ۱.۸۹ % ۵,۶۲۷ ۲.۶۱ % ۷۲,۲۷۵ ۳۳.۴۶ %
۸۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ۱۷۶,۸۵۰ ۸۱.۸۷ % ۲۹,۴۵۶ ۱۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۳ ۱.۸۹ % ۵,۶۲۸ ۲.۶۱ % ۷۲,۲۷۵ ۳۳.۴۶ %
۸۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۷۶,۸۵۰ ۸۱.۸۷ % ۲۹,۴۵۱ ۱۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۳ ۱.۸۹ % ۵,۶۲۸ ۲.۶۱ % ۷۲,۲۷۵ ۳۳.۴۶ %
۸۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۷۶,۸۵۰ ۸۱.۸۸ % ۲۹,۴۴۵ ۱۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۳ ۱.۸۹ % ۵,۶۲۸ ۲.۶۱ % ۷۲,۲۷۵ ۳۳.۴۶ %
۸۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۷۶,۰۱۶ ۸۱.۷۹ % ۲۹,۳۹۱ ۱۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۱ ۱.۹۴ % ۵,۶۲۸ ۲.۶۲ % ۷۱,۵۹۱ ۳۳.۲۶ %
۹۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۷۵,۱۴۰ ۸۰.۹۸ % ۲۹,۳۷۷ ۱۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۴,۱۸۱ ۱.۹۳ % ۷,۵۸۵ ۳.۵۱ % ۷۰,۴۲۳ ۳۲.۵۶ %