صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۲۰۷,۰۶۹ ۸۴.۲۵ % ۱۶,۳۷۳ ۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۳۷ ۶.۸۵ % ۵,۴۹۸ ۲.۲۴ % ۸۲,۷۹۷ ۳۳.۶۹ %
۷۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۲۰۰,۸۱۲ ۸۸.۸۹ % ۱۶,۶۶۴ ۷.۳۸ % ۰ ۰ % ۲,۹۳۹ ۱.۳ % ۵,۴۹۹ ۲.۴۳ % ۷۹,۳۵۱ ۳۵.۱۲ %
۷۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۲۰۰,۸۱۲ ۸۸.۸۹ % ۱۶,۶۵۸ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۹۳۹ ۱.۳ % ۵,۴۹۹ ۲.۴۳ % ۷۹,۳۵۱ ۳۵.۱۳ %
۷۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۲۰۰,۸۱۲ ۸۸.۸۹ % ۱۶,۶۵۲ ۷.۳۷ % ۰ ۰ % ۲,۹۳۹ ۱.۳ % ۵,۵۰۰ ۲.۴۳ % ۷۹,۳۵۱ ۳۵.۱۳ %
۷۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۸۹,۱۰۹ ۸۲.۸۸ % ۳۰,۶۳۰ ۱۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۹۳۸ ۱.۲۹ % ۵,۵۰۰ ۲.۴۱ % ۷۲,۸۹۹ ۳۱.۹۵ %
۷۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۷۹,۵۲۰ ۸۲.۲۱ % ۳۰,۳۹۷ ۱۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۰ ۱.۳۵ % ۵,۵۰۱ ۲.۵۲ % ۷۰,۸۶۰ ۳۲.۴۵ %
۷۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۷۵,۹۶۴ ۸۱.۹۲ % ۳۰,۳۸۳ ۱۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۰ ۱.۳۷ % ۵,۵۰۱ ۲.۵۶ % ۷۰,۰۰۷ ۳۲.۵۹ %
۷۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۷۷,۶۱۲ ۸۱.۶۹ % ۳۰,۳۷۰ ۱۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۳,۸۰۳ ۱.۷۵ % ۵,۶۲۶ ۲.۵۹ % ۷۰,۸۶۲ ۳۲.۵۹ %
۷۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۷۸,۳۷۹ ۸۱.۹۶ % ۲۹,۵۵۷ ۱۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۳ ۱.۸۷ % ۵,۶۲۶ ۲.۵۹ % ۷۱,۰۲۴ ۳۲.۶۳ %
۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۱۷۸,۳۷۹ ۸۱.۹۶ % ۲۹,۵۵۲ ۱۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۳ ۱.۸۷ % ۵,۶۲۶ ۲.۵۹ % ۷۱,۰۲۴ ۳۲.۶۴ %