صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۲۱۴,۸۶۷ ۸۹.۱۲ % ۱۸,۵۶۳ ۷.۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۹ ۱.۳۴ % ۴,۴۶۰ ۱.۸۵ % ۸۰,۳۵۷ ۳۳.۳۳ %
۶۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۲۱۹,۶۷۱ ۸۹.۲ % ۱۸,۵۵۷ ۷.۵۴ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۹ ۱.۳۱ % ۴,۸۲۸ ۱.۹۶ % ۸۳,۴۹۱ ۳۳.۹ %
۶۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۲۱۹,۲۵۹ ۸۸.۹۲ % ۱۸,۵۴۹ ۷.۵۲ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۸ ۲.۰۷ % ۳,۶۸۱ ۱.۴۹ % ۸۳,۰۵۲ ۳۳.۶۸ %
۶۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ۲۲۱,۰۹۵ ۸۹.۶۸ % ۱۶,۶۶۵ ۶.۷۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۹۸ ۲.۰۷ % ۳,۶۸۱ ۱.۴۹ % ۸۲,۶۸۵ ۳۳.۵۴ %
۶۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۲۲۰,۴۴۳ ۸۹.۶۵ % ۱۶,۶۵۶ ۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۷ ۱.۳۴ % ۵,۴۹۳ ۲.۲۳ % ۸۳,۰۲۱ ۳۳.۷۶ %
۶۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ۲۲۰,۴۴۳ ۸۹.۶۶ % ۱۶,۶۴۹ ۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۷ ۱.۳۴ % ۵,۴۹۴ ۲.۲۳ % ۸۳,۰۲۱ ۳۳.۷۷ %
۶۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۲۲۰,۴۴۳ ۸۹.۶۶ % ۱۶,۶۴۳ ۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۷ ۱.۳۴ % ۵,۴۹۵ ۲.۲۴ % ۸۳,۰۲۱ ۳۳.۷۷ %
۶۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۲۱۶,۷۵۶ ۸۹.۴۹ % ۱۶,۶۳۴ ۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۷ ۱.۳۸ % ۵,۴۹۶ ۲.۲۷ % ۸۲,۵۰۹ ۳۴.۰۶ %
۶۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۲۱۶,۵۸۸ ۸۹.۴۸ % ۱۶,۶۲۵ ۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۷ ۱.۳۸ % ۵,۴۹۶ ۲.۲۷ % ۸۳,۸۴۳ ۳۴.۶۴ %
۷۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۲۱۶,۷۵۱ ۸۸.۳۴ % ۱۶,۳۹۴ ۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۷ ۱.۳۶ % ۸,۸۷۰ ۳.۶۲ % ۸۳,۴۰۸ ۳۴ %