صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۲۱۰,۲۷۶ ۸۳.۸۱ % ۲۰,۹۷۰ ۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۷۹۳ ۰.۳۲ % ۱۸,۸۵۷ ۷.۵۲ % ۸۴,۷۹۳ ۳۳.۸ %
۵۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۲۱۰,۲۷۶ ۸۳.۹ % ۲۰,۹۶۴ ۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۷۹۳ ۰.۳۲ % ۱۸,۵۸۴ ۷.۴۲ % ۸۴,۷۹۳ ۳۳.۸۳ %
۵۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۲۱۰,۲۷۶ ۸۳.۹۱ % ۲۰,۹۵۸ ۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۷۹۳ ۰.۳۲ % ۱۸,۵۸۳ ۷.۴۲ % ۸۴,۷۹۳ ۳۳.۸۳ %
۵۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۲۰۹,۰۷۶ ۸۴.۵۱ % ۲۰,۹۵۷ ۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۳ ۱.۲۹ % ۱۴,۱۸۹ ۵.۷۴ % ۸۴,۱۴۴ ۳۴.۰۱ %
۵۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۲۲۰,۸۹۵ ۸۹.۴۲ % ۱۸,۶۰۷ ۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۳ ۱.۲۹ % ۴,۳۳۴ ۱.۷۵ % ۸۵,۳۳۲ ۳۴.۵۴ %
۵۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۲۱۵,۳۸۳ ۸۸.۲۷ % ۱۸,۵۹۹ ۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۳,۱۸۳ ۱.۳ % ۶,۸۴۵ ۲.۸۱ % ۸۲,۲۹۳ ۳۳.۷۳ %
۵۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۲۱۲,۷۵۶ ۸۸.۳۵ % ۱۸,۵۹۰ ۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۳,۱۵۳ ۱.۳۱ % ۶,۳۱۶ ۲.۶۲ % ۸۰,۷۵۷ ۳۳.۵۳ %
۵۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۲۱۵,۳۵۸ ۸۹.۰۷ % ۱۸,۵۸۰ ۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۹ ۱.۳۳ % ۴,۶۱۹ ۱.۹۱ % ۸۰,۶۵۵ ۳۳.۳۶ %
۵۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۲۱۵,۳۵۸ ۸۹.۰۷ % ۱۸,۵۷۴ ۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۹ ۱.۳۳ % ۴,۶۲۰ ۱.۹۱ % ۸۰,۶۵۵ ۳۳.۳۶ %
۶۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۲۱۵,۳۵۸ ۸۹.۰۸ % ۱۸,۵۶۸ ۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۹ ۱.۳۳ % ۴,۶۲۱ ۱.۹۱ % ۸۰,۶۵۵ ۳۳.۳۶ %