صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۲۲۸,۴۲۹ ۸۷.۸۸ % ۲۰,۴۸۸ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۱ % ۹,۶۷۸ ۳.۷۲ % ۸۹,۵۵۳ ۳۴.۴۵ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۲۲۹,۷۴۵ ۸۹.۲۶ % ۲۰,۴۶۷ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۲ % ۵,۸۳۷ ۲.۲۷ % ۹۰,۵۷۷ ۳۵.۱۹ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۲۲۹,۷۴۵ ۸۹.۲۶ % ۲۰,۴۶۱ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۲ % ۵,۸۳۶ ۲.۲۷ % ۹۰,۵۷۷ ۳۵.۱۹ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۲۲۹,۷۴۵ ۸۹.۲۷ % ۲۰,۴۵۴ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۲ % ۵,۸۳۵ ۲.۲۷ % ۹۰,۵۷۷ ۳۵.۱۹ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۲۲۹,۷۴۵ ۸۹.۲۷ % ۲۰,۴۴۸ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۲ % ۵,۸۳۴ ۲.۲۷ % ۹۰,۵۷۷ ۳۵.۱۹ %
۴۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۲۲۹,۷۴۵ ۸۹.۲۷ % ۲۰,۴۴۲ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۲ % ۵,۸۳۳ ۲.۲۷ % ۹۰,۵۷۷ ۳۵.۱۹ %
۴۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۲۲۹,۷۴۵ ۸۹.۲۷ % ۲۰,۴۳۶ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۲ % ۵,۸۳۳ ۲.۲۷ % ۹۰,۵۷۷ ۳۵.۲ %
۴۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۲۲۹,۰۲۴ ۸۹.۳۱ % ۲۰,۱۳۹ ۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۷۹۳ ۰.۳۱ % ۶,۴۷۹ ۲.۵۳ % ۸۹,۶۲۲ ۳۴.۹۵ %
۴۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۲۱۹,۶۳۶ ۸۸.۶۹ % ۲۰,۷۲۹ ۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۷۹۳ ۰.۳۲ % ۶,۴۷۸ ۲.۶۲ % ۸۶,۲۵۴ ۳۴.۸۳ %
۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۲۱۸,۹۷۴ ۸۸.۶۴ % ۲۰,۷۷۸ ۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۷۹۳ ۰.۳۲ % ۶,۴۷۸ ۲.۶۲ % ۸۵,۵۴۷ ۳۴.۶۳ %