صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۲۱۹,۰۷۱ ۸۴.۱۱ % ۲۱,۸۰۳ ۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۱ % ۱۸,۲۳۷ ۷ % ۹۲,۷۴۴ ۳۵.۶۱ %
۳۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۲۱۹,۰۷۱ ۸۴.۱۲ % ۲۱,۷۹۵ ۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۱ % ۱۸,۲۳۶ ۷ % ۹۲,۷۴۴ ۳۵.۶۱ %
۳۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۲۱۹,۰۷۱ ۸۴.۱۲ % ۲۱,۷۸۸ ۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۱ % ۱۸,۲۳۶ ۷ % ۹۲,۷۴۴ ۳۵.۶۱ %
۳۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۲۱۹,۰۷۱ ۸۴.۱۲ % ۲۱,۷۸۱ ۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۱ % ۱۸,۲۳۵ ۷ % ۹۲,۷۴۴ ۳۵.۶۱ %
۳۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۲۱۹,۰۷۱ ۸۴.۱۲ % ۲۱,۷۷۴ ۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۱ % ۱۸,۲۳۴ ۷ % ۹۲,۷۴۴ ۳۵.۶۱ %
۳۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۲۲۸,۶۴۹ ۸۷.۹۲ % ۲۱,۸۷۴ ۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۱ % ۸,۲۰۶ ۳.۱۶ % ۹۵,۵۹۵ ۳۶.۷۶ %
۳۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۲۲۶,۸۲۸ ۸۷.۶۶ % ۲۰,۲۳۷ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۲ % ۱۰,۳۵۶ ۴ % ۹۰,۰۸۵ ۳۴.۸۱ %
۳۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۲۲۶,۸۲۸ ۸۷.۶۶ % ۲۰,۲۳۱ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۲ % ۱۰,۳۵۵ ۴ % ۹۰,۰۸۵ ۳۴.۸۲ %
۳۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۲۲۶,۸۲۸ ۸۷.۶۶ % ۲۰,۲۲۵ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۲ % ۱۰,۳۵۴ ۴ % ۹۰,۰۸۵ ۳۴.۸۲ %
۴۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۲۲۶,۱۷۲ ۸۷.۳۸ % ۲۰,۸۱۹ ۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۲ % ۱۰,۴۹۷ ۴.۰۶ % ۸۸,۵۸۱ ۳۴.۲۲ %