صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۳۴۱ ۱۳۸۸/۱۲/۲۱ ۱۸۷ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۳۴ ۹۴.۳۸ % ۱۲۴ ۲.۲ % ۱۸۷ ۳.۳۸ %
۳۳۴۲ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ ۱۸۷ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۳۴ ۹۴.۴ % ۱۲۳ ۲.۱۹ % ۱۸۷ ۳.۳۸ %
۳۳۴۳ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۱۸۷ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۲۲ ۹۴.۲۶ % ۱۳۰ ۲.۳۱ % ۱۸۷ ۳.۳۸ %
۳۳۴۴ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۲۲ ۹۷.۶۲ % ۱۲۷ ۲.۳۸ % ۰ ۰ %
۳۳۴۵ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۲۲ ۹۷.۶۴ % ۱۲۶ ۲.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۳۴۶ ۱۳۸۸/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۲۲ ۹۷.۶۶ % ۱۲۵ ۲.۳۴ % ۰ ۰ %