صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۳۳۱ ۱۳۸۹/۰۱/۰۲ ۳,۲۴۳ ۵۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۶ ۴۳.۹۷ % ۱۴۲ ۲.۱۲ % ۲,۴۴۶ ۴۰.۵ %
۳۳۳۲ ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ ۳,۲۴۳ ۵۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۶ ۴۳.۹۷ % ۱۴۲ ۲.۱۱ % ۲,۴۴۶ ۴۰.۵ %
۳۳۳۳ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ۳,۲۴۳ ۵۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۶ ۴۳.۹۷ % ۱۴۲ ۲.۱۱ % ۲,۴۴۶ ۴۰.۵ %
۳۳۳۴ ۱۳۸۸/۱۲/۲۸ ۳,۲۴۳ ۵۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۶ ۴۳.۹۷ % ۱۴۱ ۲.۱ % ۲,۴۴۶ ۴۰.۵ %
۳۳۳۵ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ ۳,۲۴۳ ۵۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۶ ۴۳.۹۸ % ۱۴۱ ۲.۰۹ % ۲,۴۴۶ ۴۰.۵۱ %
۳۳۳۶ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ ۳,۲۴۳ ۵۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۶ ۴۳.۹۸ % ۱۴۱ ۲.۰۹ % ۲,۴۴۶ ۴۰.۵۱ %
۳۳۳۷ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ ۲,۸۹۳ ۳۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۶۰۵ ۶۰.۲۱ % ۱۵۰ ۱.۶۴ % ۲,۲۲۸ ۲۹.۱۴ %
۳۳۳۸ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ ۲,۸۲۳ ۳۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۲۳ ۶۲.۳۶ % ۱۴۸ ۱.۵۸ % ۲,۲۴۲ ۲۸.۴ %
۳۳۳۹ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ ۲,۴۷۳ ۳۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۱۱۳ ۶۶.۱۳ % ۱۴۵ ۱.۶ % ۲,۲۴۰ ۲۸.۹۸ %
۳۳۴۰ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ ۵۴۱ ۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۱۱۳ ۸۸.۴۲ % ۱۲۷ ۲.۱۳ % ۵۴۱ ۹.۳۷ %