صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۳۲۱ ۱۳۸۹/۰۱/۱۲ ۲,۷۰۶ ۴۹.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۷ ۳۰.۷۴ % ۱,۰۹۵ ۲۰.۳۸ % ۱,۹۸۴ ۳۶.۱۴ %
۳۳۲۲ ۱۳۸۹/۰۱/۱۱ ۲,۷۰۶ ۴۹.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۷ ۳۰.۷۴ % ۱,۰۹۵ ۲۰.۳۸ % ۱,۹۸۴ ۳۶.۱۴ %
۳۳۲۳ ۱۳۸۹/۰۱/۱۰ ۳,۹۶۴ ۶۹.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۴ ۳۰.۴۹ % ۱۱ ۲.۲۷ % ۲,۵۶۵ ۴۴.۸۶ %
۳۳۲۴ ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ ۳,۴۶۹ ۶۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۶ ۳۵.۵۶ % ۱۴- ۲.۴۳ % ۲,۵۶۳ ۴۷.۸۱ %
۳۳۲۵ ۱۳۸۹/۰۱/۰۸ ۳,۵۷۵ ۶۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۳۳ ۳۸.۲۱ % ۳۶ ۲.۲۲ % ۲,۴۸۰ ۴۲.۴۳ %
۳۳۲۶ ۱۳۸۹/۰۱/۰۷ ۳,۴۵۱ ۵۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۰۴ ۳۹.۳۷ % ۹۸ ۲.۲۱ % ۲,۵۰۶ ۴۲.۸۲ %
۳۳۲۷ ۱۳۸۹/۰۱/۰۶ ۳,۲۴۳ ۵۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۶ ۴۳.۹۶ % ۱۴۴ ۲.۱۴ % ۲,۴۴۶ ۴۰.۴۹ %
۳۳۲۸ ۱۳۸۹/۰۱/۰۵ ۳,۲۴۳ ۵۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۶ ۴۳.۹۶ % ۱۴۳ ۲.۱۳ % ۲,۴۴۶ ۴۰.۴۹ %
۳۳۲۹ ۱۳۸۹/۰۱/۰۴ ۳,۲۴۳ ۵۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۶ ۴۳.۹۶ % ۱۴۳ ۲.۱۳ % ۲,۴۴۶ ۴۰.۴۹ %
۳۳۳۰ ۱۳۸۹/۰۱/۰۳ ۳,۲۴۳ ۵۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۵۶ ۴۳.۹۶ % ۱۴۳ ۲.۱۲ % ۲,۴۴۶ ۴۰.۴۹ %