صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۳۱۱ ۱۳۸۹/۰۱/۲۲ ۴,۳۵۳ ۷۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۵ ۱۴.۶۳ % ۴۶۳ ۹.۹ % ۲,۶۵۴ ۴۷.۰۶ %
۳۳۱۲ ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ ۴,۸۷۴ ۸۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۶ ۱۹.۷ % ۳۸- ۱.۸۵ % ۲,۶۴۰ ۴۳.۸۵ %
۳۳۱۳ ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ ۵,۳۷۲ ۷۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۱ ۲۳.۲۷ % ۵۹- ۱.۹ % ۲,۷۹۶ ۴۰.۳۸ %
۳۳۱۴ ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ ۵,۳۷۲ ۷۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۱ ۲۳.۲۷ % ۵۹- ۱.۸۹ % ۲,۷۹۶ ۴۰.۳۸ %
۳۳۱۵ ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ ۵,۳۷۲ ۷۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۱ ۲۳.۲۷ % ۵۹- ۱.۸۹ % ۲,۷۹۶ ۴۰.۳۸ %
۳۳۱۶ ۱۳۸۹/۰۱/۱۷ ۴,۷۳۳ ۶۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۹۳ ۳۳.۵۶ % ۳ ۱.۸۴ % ۲,۹۲۹ ۴۱.۰۹ %
۳۳۱۷ ۱۳۸۹/۰۱/۱۶ ۴,۲۷۳ ۶۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۷۵ ۳۸.۰۸ % ۷۷ ۱.۸۶ % ۲,۷۴۳ ۳۹.۰۵ %
۳۳۱۸ ۱۳۸۹/۰۱/۱۵ ۳,۸۴۰ ۶۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۵ ۲۴.۹۴ % ۳۰۰ ۶.۶۴ % ۲,۶۶۵ ۴۸.۳۱ %
۳۳۱۹ ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ ۳,۰۳۲ ۵۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۹ ۳۴.۰۵ % ۵۸۸ ۱۱.۹۳ % ۲,۰۱۹ ۳۶.۷۹ %
۳۳۲۰ ۱۳۸۹/۰۱/۱۳ ۲,۷۰۶ ۴۹.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۷ ۳۰.۷۴ % ۱,۰۹۵ ۲۰.۳۸ % ۱,۹۸۴ ۳۶.۱۴ %