صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۳۰۱ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۵,۳۶۸ ۴۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۱۷ ۴۹.۰۶ % ۲۵۶ ۲.۷۵ % ۳,۶۹۶ ۳۳.۴۷ %
۳۳۰۲ ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ ۵,۷۳۵ ۵۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۷۴۹ ۵۰.۲۶ % ۴۵- ۰.۹۶ % ۳,۸۹۲ ۳۴.۰۲ %
۳۳۰۳ ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ ۶,۱۴۳ ۹۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲ ۳.۸۳ % ۵۲- ۱.۷۳ % ۳,۷۰۳ ۵۸.۴۸ %
۳۳۰۴ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ ۵,۴۶۰ ۹۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲ ۴.۰۹ % ۲۳۴ ۴.۸ % ۳,۵۸۲ ۶۰.۳۳ %
۳۳۰۵ ۱۳۸۹/۰۱/۲۸ ۵,۰۲۸ ۸۴.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲ ۴.۰۸ % ۶۷۰ ۱۰.۳۸ % ۳,۱۵۹ ۵۳.۱۷ %
۳۳۰۶ ۱۳۸۹/۰۱/۲۷ ۵,۱۸۴ ۸۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶۹ ۱۲.۷۸ % ۶۹ ۱.۸۳ % ۳,۱۶۸ ۵۲.۶ %
۳۳۰۷ ۱۳۸۹/۰۱/۲۶ ۵,۱۸۴ ۸۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶۹ ۱۲.۷۸ % ۶۹ ۱.۸۳ % ۳,۱۶۸ ۵۲.۶ %
۳۳۰۸ ۱۳۸۹/۰۱/۲۵ ۵,۱۸۴ ۸۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶۹ ۱۲.۷۸ % ۶۹ ۱.۸۳ % ۳,۱۶۸ ۵۲.۶ %
۳۳۰۹ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ ۵,۸۸۴ ۸۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۶۹ ۱۱.۵۸ % ۶- ۱.۶۶ % ۳,۳۵۲ ۵۰.۴۴ %
۳۳۱۰ ۱۳۸۹/۰۱/۲۳ ۵,۹۱۴ ۹۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۸ ۴.۳۱ % ۵۰ ۱.۷۸ % ۳,۳۳۳ ۵۳.۴۷ %