صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۲۹۱ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ ۵,۱۲۱ ۸۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۶ ۲۱.۱۹ % ۱۸۷- ۱.۸۵ % ۴,۳۷۷ ۶۹.۹۲ %
۳۲۹۲ ۱۳۸۹/۰۲/۱۰ ۴,۳۳۸ ۷۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۷ ۱۴.۱۱ % ۸۸۵ ۱۸.۵ % ۳,۹۳۶ ۶۴.۷۳ %
۳۲۹۳ ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ ۴,۳۳۸ ۷۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۷ ۱۴.۱۱ % ۸۸۵ ۱۸.۵۱ % ۳,۹۳۶ ۶۴.۷۳ %
۳۲۹۴ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ ۴,۳۳۸ ۷۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۷ ۱۴.۱۱ % ۸۸۵ ۱۸.۵۱ % ۳,۹۳۶ ۶۴.۷۳ %
۳۲۹۵ ۱۳۸۹/۰۲/۰۷ ۴,۳۷۷ ۷۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۷ ۱۶.۹۲ % ۷۱۶ ۱۵.۱ % ۳,۸۴۴ ۶۲.۷۱ %
۳۲۹۶ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ ۴,۸۳۲ ۴۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۶۱۴ ۵۰.۵۸ % ۶۵۲ ۷.۴۹ % ۳,۹۲۶ ۳۵.۳۸ %
۳۲۹۷ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ ۵,۱۹۵ ۴۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۳۱۰ ۴۸.۰۶ % ۵۴۳ ۵.۹۹ % ۴,۰۲۰ ۳۶.۳۹ %
۳۲۹۸ ۱۳۸۹/۰۲/۰۴ ۴,۹۸۰ ۴۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۸۴۶ ۴۳.۷۵ % ۱,۲۴۹ ۱۱.۷۶ % ۳,۷۹۱ ۳۴.۲۳ %
۳۲۹۹ ۱۳۸۹/۰۲/۰۳ ۵,۳۶۸ ۴۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۱۷ ۴۹.۰۵ % ۲۵۸ ۲.۷۷ % ۳,۶۹۶ ۳۳.۴۶ %
۳۳۰۰ ۱۳۸۹/۰۲/۰۲ ۵,۳۶۸ ۴۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۴۱۷ ۴۹.۰۶ % ۲۵۷ ۲.۷۶ % ۳,۶۹۶ ۳۳.۴۷ %