صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۲۸۱ ۱۳۸۹/۰۲/۲۱ ۶,۹۶۳ ۸۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۷ ۱۳.۵۳ % ۴۸ ۱.۲۷ % ۵,۱۶۸ ۶۳.۷۴ %
۳۲۸۲ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ ۶,۷۰۵ ۸۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۳ ۱۷.۵۷ % ۷۴- ۱.۲۸ % ۵,۲۲۵ ۶۴.۹۵ %
۳۲۸۳ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ ۵,۴۹۶ ۸۵.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۷ ۱۶.۲۷ % ۱۰۷- ۱.۷۹ % ۴,۶۱۹ ۷۱.۷۷ %
۳۲۸۴ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ ۵,۶۳۲ ۹۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۶ ۱۱.۷۹ % ۱۱۶- ۲.۷۳ % ۴,۸۸۹ ۷۸.۱۹ %
۳۲۸۵ ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ ۵,۳۵۶ ۸۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۲ ۱۲.۰۵ % ۱۳۲ ۷.۳۶ % ۴,۷۵۵ ۷۶.۲ %
۳۲۸۶ ۱۳۸۹/۰۲/۱۶ ۵,۳۵۶ ۸۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۲ ۱۲.۰۵ % ۱۳۲ ۷.۳۶ % ۴,۷۵۵ ۷۶.۲ %
۳۲۸۷ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ ۵,۳۵۶ ۸۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۲ ۱۲.۰۵ % ۱۳۲ ۷.۳۷ % ۴,۷۵۵ ۷۶.۲ %
۳۲۸۸ ۱۳۸۹/۰۲/۱۴ ۵,۵۰۸ ۸۶.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۹ ۱۸.۲۸ % ۳۲۸- ۱.۸۳ % ۴,۶۵۸ ۷۳.۴۹ %
۳۲۸۹ ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ ۵,۷۲۱ ۷۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۷ ۲۵.۵۹ % ۲۹۳- ۱.۵۹ % ۴,۴۶۳ ۶۱.۱۷ %
۳۲۹۰ ۱۳۸۹/۰۲/۱۲ ۵,۶۱۸ ۷۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۴ ۲۵.۴۵ % ۲۱۷- ۱.۶ % ۴,۳۹۴ ۶۰.۶۵ %