صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۲۷۱ ۱۳۸۹/۰۲/۳۱ ۶,۳۸۷ ۷۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۳ ۱۷.۹۲ % ۱۷۷ ۱.۲۶ % ۴,۰۵۸ ۵۰.۷۴ %
۳۲۷۲ ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ ۶,۳۸۷ ۷۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۳ ۱۷.۹۲ % ۱۷۷ ۱.۲۶ % ۴,۰۵۸ ۵۰.۷۴ %
۳۲۷۳ ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ ۶,۳۸۷ ۷۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۳ ۱۷.۹۲ % ۱۷۷ ۱.۲۶ % ۴,۰۵۸ ۵۰.۷۴ %
۳۲۷۴ ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ ۷,۱۰۲ ۸۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۸ ۱۳.۲۹ % ۶۱ ۱.۲۲ % ۴,۲۳۵ ۵۱.۲۷ %
۳۲۷۵ ۱۳۸۹/۰۲/۲۷ ۵,۴۷۹ ۸۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳ ۰.۶۶ % ۱,۱۰۳ ۱۷.۳۴ % ۴,۲۳۷ ۶۳.۹۴ %
۳۲۷۶ ۱۳۸۹/۰۲/۲۶ ۵,۴۷۹ ۸۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳ ۰.۶۶ % ۱,۱۰۳ ۱۷.۳۵ % ۴,۲۳۷ ۶۳.۹۴ %
۳۲۷۷ ۱۳۸۹/۰۲/۲۵ ۵,۳۰۵ ۸۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳ ۰.۶۶ % ۱,۲۷۸ ۲۰.۲۵ % ۴,۲۵۵ ۶۴.۲ %
۳۲۷۸ ۱۳۸۹/۰۲/۲۴ ۵,۶۸۰ ۸۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۹ ۱۸.۳۸ % ۴۶ ۱.۴۶ % ۴,۴۲۴ ۶۳.۰۵ %
۳۲۷۹ ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ ۵,۶۸۰ ۸۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۹ ۱۸.۳۸ % ۴۵ ۱.۴۶ % ۴,۴۲۴ ۶۳.۰۵ %
۳۲۸۰ ۱۳۸۹/۰۲/۲۲ ۵,۶۸۰ ۸۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۸۹ ۱۸.۳۸ % ۴۵ ۱.۴۶ % ۴,۴۲۴ ۶۳.۰۵ %