صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۲۶۱ ۱۳۸۹/۰۳/۱۰ ۶,۱۹۱ ۸۶.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۸ ۶.۵۷ % ۴۷۲ ۲.۲۲ % ۳,۶۶۹ ۵۱.۴۴ %
۳۲۶۲ ۱۳۸۹/۰۳/۰۹ ۵,۰۵۳ ۷۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴ ۰.۲۱ % ۱,۷۴۱ ۲۰.۹ % ۳,۶۴۶ ۵۳.۵۶ %
۳۲۶۳ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ ۵,۱۵۲ ۷۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴ ۰.۲۱ % ۱,۵۸۹ ۲۰.۱۸ % ۳,۶۷۷ ۵۴.۴۲ %
۳۲۶۴ ۱۳۸۹/۰۳/۰۷ ۵,۹۶۸ ۸۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۴ ۸.۶۴ % ۳۲۰ ۱.۴۴ % ۳,۶۹۱ ۵۳.۶۲ %
۳۲۶۵ ۱۳۸۹/۰۳/۰۶ ۵,۹۶۸ ۸۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۴ ۸.۶۴ % ۳۲۰ ۱.۴۵ % ۳,۶۹۱ ۵۳.۶۲ %
۳۲۶۶ ۱۳۸۹/۰۳/۰۵ ۵,۹۶۸ ۸۶.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۴ ۸.۶۴ % ۳۲۰ ۱.۴۵ % ۳,۶۹۱ ۵۳.۶۲ %
۳۲۶۷ ۱۳۸۹/۰۳/۰۴ ۶,۶۴۴ ۹۱.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰ ۴.۹۸ % ۲۳۰ ۱.۳۸ % ۳,۹۹۱ ۵۵.۱۷ %
۳۲۶۸ ۱۳۸۹/۰۳/۰۳ ۶,۶۶۹ ۹۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۶ ۲.۰۷ % ۲۵۰ ۱.۴۲ % ۴,۰۳۴ ۵۷.۰۹ %
۳۲۶۹ ۱۳۸۹/۰۳/۰۲ ۵,۸۱۳ ۸۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸ ۰.۵۷ % ۸۴۴ ۹.۸۱ % ۴,۰۰۷ ۵۹.۸۵ %
۳۲۷۰ ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۶,۰۹۹ ۸۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۸ ۱۶.۳۳ % ۲۴۶ ۱.۳۳ % ۴,۰۳۶ ۵۳.۲۲ %