صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۲۵۱ ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ ۶,۲۹۴ ۹۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹ ۰.۸۸ % ۳۸۵ ۲.۵۲ % ۳,۶۷۰ ۵۴.۴۵ %
۳۲۵۲ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ ۶,۲۹۴ ۹۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹ ۰.۸۸ % ۳۸۶ ۲.۵۳ % ۳,۶۷۰ ۵۴.۴۵ %
۳۲۵۳ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ ۶,۳۹۲ ۹۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶ ۰.۸۴ % ۲۹۳ ۲.۳۴ % ۳,۷۲۱ ۵۵.۲ %
۳۲۵۴ ۱۳۸۹/۰۳/۱۷ ۶,۳۸۵ ۹۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱ ۰.۰۲ % ۳۵۶ ۳.۱۶ % ۳,۶۹۵ ۵۴.۸۱ %
۳۲۵۵ ۱۳۸۹/۰۳/۱۶ ۶,۳۹۸ ۹۳.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۴ ۲.۱۱ % ۲۸۸ ۲.۳۱ % ۳,۷۰۴ ۵۴.۲۲ %
۳۲۵۶ ۱۳۸۹/۰۳/۱۵ ۶,۳۹۶ ۸۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۸ ۱۶.۰۵ % ۲۹۰ ۱.۹۹ % ۳,۷۰۸ ۴۶.۵۶ %
۳۲۵۷ ۱۳۸۹/۰۳/۱۴ ۶,۳۹۶ ۸۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۸ ۱۶.۰۵ % ۲۹۰ ۱.۹۹ % ۳,۷۰۸ ۴۶.۵۶ %
۳۲۵۸ ۱۳۸۹/۰۳/۱۳ ۶,۳۹۶ ۸۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۸ ۱۶.۰۵ % ۲۹۰ ۱.۹۹ % ۳,۷۰۸ ۴۶.۵۶ %
۳۲۵۹ ۱۳۸۹/۰۳/۱۲ ۶,۳۹۶ ۸۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۸ ۱۶.۰۵ % ۲۹۰ ۱.۹۹ % ۳,۷۰۸ ۴۶.۵۶ %
۳۲۶۰ ۱۳۸۹/۰۳/۱۱ ۶,۷۳۲ ۷۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۸ ۱۵.۱۸ % ۴۱۰ ۱.۸۸ % ۳,۶۵۰ ۴۳.۳۵ %