صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۲۴۴,۲۴۶ ۸۹.۱۷ % ۲۲,۴۶۱ ۸.۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۴۹ % ۵,۸۵۵ ۲.۱۴ % ۱۰۵,۲۷۹ ۳۸.۴۴ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۲۴۲,۱۲۱ ۸۹.۰۹ % ۲۲,۴۴۵ ۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۴۹ % ۵,۸۵۴ ۲.۱۵ % ۱۰۴,۸۸۰ ۳۸.۵۹ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۲۳۹,۸۳۱ ۸۸.۶۵ % ۲۲,۴۴۲ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۴۹ % ۶,۹۱۸ ۲.۵۶ % ۱۰۰,۹۰۰ ۳۷.۳ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۲۳۹,۸۳۱ ۸۸.۶۶ % ۲۲,۴۳۵ ۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۴۹ % ۶,۹۱۷ ۲.۵۶ % ۱۰۰,۹۰۰ ۳۷.۳ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۲۳۹,۸۳۱ ۸۸.۶۶ % ۲۲,۴۲۷ ۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۴۹ % ۶,۹۱۶ ۲.۵۶ % ۱۰۰,۹۰۰ ۳۷.۳ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۲۳۵,۹۶۰ ۸۷.۰۴ % ۲۲,۴۰۷ ۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۴۹ % ۱۱,۴۰۵ ۴.۲۱ % ۹۵,۳۶۳ ۳۵.۱۸ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۲۳۳,۴۳۲ ۸۸.۷۵ % ۲۲,۳۹۴ ۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۱ % ۵,۸۵۰ ۲.۲۲ % ۹۴,۷۴۳ ۳۶.۰۲ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۲۳۸,۶۵۹ ۸۸.۹۸ % ۲۲,۳۸۲ ۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵ % ۵,۸۴۹ ۲.۱۸ % ۹۴,۰۴۴ ۳۵.۰۶ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۲۲۸,۴۳۱ ۸۸.۳۳ % ۲۲,۳۷۰ ۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۲ % ۶,۴۷۳ ۲.۵ % ۹۲,۵۶۷ ۳۵.۷۹ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۲۱۹,۰۷۱ ۸۴.۱۱ % ۲۱,۸۱۰ ۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۵۱ % ۱۸,۲۳۸ ۷ % ۹۲,۷۴۴ ۳۵.۶۱ %