صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۲۴۷,۷۵۴ ۸۹.۱۶ % ۲۲,۵۵۰ ۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۶ ۰.۶۶ % ۵,۷۴۸ ۲.۰۷ % ۱۰۸,۰۴۶ ۳۸.۸۸ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۲۴۵,۳۸۰ ۸۵.۱۷ % ۲۲,۵۳۴ ۷.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۶ ۰.۶۴ % ۱۸,۳۵۵ ۶.۳۷ % ۱۰۸,۳۸۸ ۳۷.۶۲ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۲۴۳,۳۸۷ ۸۷.۱۳ % ۲۲,۵۳۳ ۸.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۶ ۰.۶۶ % ۱۱,۵۸۴ ۴.۱۵ % ۱۱۰,۴۲۷ ۳۹.۵۳ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۲۶۲,۱۳۸ ۸۹.۷ % ۲۲,۵۲۱ ۷.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۶ ۰.۶۳ % ۵,۷۵۰ ۱.۹۷ % ۱۱۱,۵۹۴ ۳۸.۱۹ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۲۶۲,۱۳۸ ۸۹.۷ % ۲۲,۵۱۳ ۷.۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۳ ۰.۶۳ % ۵,۷۴۹ ۱.۹۷ % ۱۱۱,۵۹۴ ۳۸.۱۹ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۲۴۴,۱۱۶ ۸۹.۰۴ % ۲۲,۴۸۳ ۸.۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۸ ۰.۶۳ % ۵,۸۴۸ ۲.۱۳ % ۱۰۹,۷۰۸ ۴۰.۰۱ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۲۴۴,۱۱۶ ۸۹.۰۴ % ۲۲,۴۷۶ ۸.۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۸ ۰.۶۳ % ۵,۸۴۸ ۲.۱۳ % ۱۰۹,۷۰۸ ۴۰.۰۱ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۲۴۴,۱۱۶ ۸۹.۰۴ % ۲۲,۴۶۹ ۸.۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۸ ۰.۶۳ % ۵,۸۴۷ ۲.۱۳ % ۱۰۹,۷۰۸ ۴۰.۰۲ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۲۴۹,۱۲۱ ۸۹.۲۴ % ۲۲,۴۷۳ ۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۶ ۰.۴۸ % ۶,۲۲۷ ۲.۲۳ % ۱۱۴,۹۰۷ ۴۱.۱۶ %
۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۲۴۱,۰۷۶ ۸۶.۵۵ % ۲۲,۴۶۲ ۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۵ ۰.۴۸ % ۱۳,۶۷۱ ۴.۹۱ % ۱۰۸,۶۱۵ ۳۸.۹۹ %