صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ۱۷۹,۹۰۲ ۸۲.۱ % ۳۱,۷۲۷ ۱۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۳۰۷ ۰.۱۴ % ۷,۱۷۵ ۳.۲۷ % ۸۹,۷۶۷ ۴۰.۹۷ %
۱۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ۱۸۰,۴۶۸ ۸۲.۰۵ % ۳۱,۹۹۳ ۱۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۰۷ ۰.۱۴ % ۷,۱۷۳ ۳.۲۶ % ۸۹,۱۵۴ ۴۰.۵۴ %
۱۳۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۷۸,۶۵۱ ۸۱.۹۲ % ۳۱,۹۴۲ ۱۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۰۷ ۰.۱۴ % ۷,۱۷۱ ۳.۲۹ % ۸۷,۴۶۸ ۴۰.۱۱ %
۱۳۴ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۷۴,۵۳۶ ۸۱.۵۸ % ۳۱,۹۳۰ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۰۷ ۰.۱۴ % ۷,۱۶۹ ۳.۳۵ % ۸۵,۰۲۴ ۳۹.۷۴ %
۱۳۵ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ۱۷۴,۰۱۷ ۸۱.۲ % ۳۱,۹۰۹ ۱۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۰۷ ۰.۱۴ % ۸,۰۶۶ ۳.۷۶ % ۸۴,۱۹۲ ۳۹.۲۹ %
۱۳۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ۱۷۴,۰۱۷ ۸۱.۲۱ % ۳۱,۹۰۳ ۱۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۳۰۵ ۰.۱۴ % ۸,۰۶۶ ۳.۷۶ % ۸۴,۱۹۲ ۳۹.۲۹ %
۱۳۷ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ۱۷۴,۰۱۷ ۸۱.۰۹ % ۳۱,۸۹۶ ۱۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۰۵ ۰.۱۴ % ۸,۳۷۵ ۳.۹ % ۸۴,۱۹۲ ۳۹.۲۳ %
۱۳۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ۱۷۶,۷۷۳ ۷۸.۵۲ % ۳۳,۸۸۶ ۱۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۷,۳۰۵ ۳.۲۴ % ۷,۱۶۱ ۳.۱۸ % ۸۴,۱۵۹ ۳۷.۳۸ %
۱۳۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۱۷۷,۷۷۵ ۸۱.۳۱ % ۲۶,۳۸۸ ۱۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۷,۳۲۴ ۳.۳۵ % ۷,۱۵۷ ۳.۲۷ % ۸۳,۸۹۹ ۳۸.۳۷ %
۱۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ۱۷۹,۲۴۶ ۸۱.۴۶ % ۳۳,۵۶۲ ۱۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۸۰ ۰.۰۴ % ۷,۱۵۴ ۳.۲۵ % ۸۴,۹۰۱ ۳۸.۵۸ %