صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۲۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۸۸,۸۴۷ ۸۲.۶ % ۳۱,۹۱۰ ۱۳.۹۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۸ % ۶,۳۲۴ ۲.۷۷ % ۴۵,۷۱۱ ۱۹.۹۹ %
۱۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ۱۸۸,۸۴۷ ۸۲.۶ % ۳۱,۹۰۳ ۱۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۸ % ۶,۳۲۲ ۲.۷۷ % ۴۵,۷۱۱ ۱۹.۹۹ %
۱۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۸۸,۸۴۷ ۸۲.۶ % ۳۱,۸۹۷ ۱۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۸ % ۶,۳۲۱ ۲.۷۶ % ۳۶۳,۹۸۰ ۱۵۹.۲ %
۱۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۹۲,۱۲۷ ۸۲.۹۸ % ۳۱,۹۳۸ ۱۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۷ % ۵,۹۱۰ ۲.۵۵ % ۴۶,۶۹۹ ۲۰.۱۷ %
۱۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۹۱,۳۱۹ ۸۲.۹ % ۳۱,۸۹۴ ۱۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۷۸ ۰.۱۶ % ۷,۱۸۷ ۳.۱۱ % ۹۲,۲۹۲ ۳۹.۹۹ %
۱۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۸۸,۵۳۱ ۸۲.۷ % ۳۱,۸۶۴ ۱۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۳۷۸ ۰.۱۷ % ۷,۱۸۵ ۳.۱۵ % ۹۲,۳۱۸ ۴۰.۵ %
۱۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۸۶,۷۷۹ ۸۲.۵۹ % ۳۱,۸۰۱ ۱۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۷۸ ۰.۱۷ % ۷,۱۸۳ ۳.۱۸ % ۹۱,۵۵۸ ۴۰.۴۹ %
۱۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ۱۸۳,۷۲۳ ۸۲.۴ % ۳۱,۷۶۰ ۱۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۰۷ ۰.۱۴ % ۷,۱۸۱ ۳.۲۲ % ۹۰,۸۳۱ ۴۰.۷۴ %
۱۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ۱۸۳,۷۲۳ ۸۲.۴ % ۳۱,۷۵۳ ۱۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۰۷ ۰.۱۴ % ۷,۱۷۹ ۳.۲۲ % ۹۰,۸۳۱ ۴۰.۷۴ %
۱۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۱۸۳,۷۲۳ ۸۲.۴ % ۳۱,۷۴۷ ۱۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۳۰۷ ۰.۱۴ % ۷,۱۷۷ ۳.۲۲ % ۹۰,۸۳۱ ۴۰.۷۴ %