صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ۱۹۰,۵۰۹ ۸۲.۷۲ % ۲۹,۹۸۷ ۱۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۸ % ۸,۲۴۷ ۳.۵۸ % ۸۴,۵۶۳ ۳۶.۷۲ %
۱۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۸۸,۴۴۲ ۸۲.۸۸ % ۲۹,۹۷۱ ۱۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۹ % ۷,۴۰۲ ۳.۲۶ % ۸۳,۷۸۸ ۳۶.۸۵ %
۱۱۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ۱۹۲,۲۱۷ ۸۳.۳۸ % ۲۹,۹۵۸ ۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۸ % ۶,۷۹۰ ۲.۹۵ % ۸۴,۶۷۳ ۳۶.۷۳ %
۱۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ۱۹۲,۱۹۰ ۸۴.۲۱ % ۲۸,۵۴۱ ۱۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۸ % ۵,۹۲۷ ۲.۶ % ۸۵,۴۳۰ ۳۷.۴۳ %
۱۱۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱۹۲,۱۹۰ ۸۴.۲۲ % ۲۸,۵۳۴ ۱۲.۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۸ % ۵,۹۲۵ ۲.۶ % ۸۵,۴۳۰ ۳۷.۴۴ %
۱۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۹۲,۱۹۰ ۸۴.۲۲ % ۲۸,۵۲۸ ۱۲.۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۸ % ۵,۹۲۴ ۲.۶ % ۸۵,۴۳۰ ۳۷.۴۴ %
۱۱۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۹۴,۶۹۳ ۸۳.۸۲ % ۱۳,۰۱۶ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۷ % ۲۳,۰۲۰ ۹.۹۱ % ۴۷,۱۵۲ ۲۰.۳ %
۱۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۹۲,۰۰۸ ۸۷.۳۱ % ۲۰,۴۲۲ ۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۷۱ % ۵,۹۲۰ ۲.۶۹ % ۲,۶۲۷,۶۴۱ ۱۱۹۴.۸۷ %
۱۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ۱۸۹,۶۸۹ ۸۲.۶۵ % ۳۲,۳۳۴ ۱۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۸ % ۵,۹۱۸ ۲.۵۸ % ۴۰۵,۴۹۶ ۱۷۶.۶۹ %
۱۲۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۸۳,۸۵۹ ۸۰.۴۹ % ۳۲,۳۲۱ ۱۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۸ % ۱۰,۶۹۷ ۴.۶۸ % ۳۶۴,۴۲۹ ۱۵۹.۵۳ %