صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ۱۸۷,۷۱۰ ۸۳.۸۶ % ۲۸,۷۹۶ ۱۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۷۶ % ۵,۶۳۲ ۲.۵۲ % ۸۳,۷۲۵ ۳۷.۴۱ %
۱۰۲ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ۱۸۷,۷۱۰ ۸۳.۸۶ % ۲۸,۷۹۰ ۱۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۷۶ % ۵,۶۳۲ ۲.۵۲ % ۸۳,۷۲۵ ۳۷.۴۱ %
۱۰۳ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۸۶,۵۱۰ ۸۳.۷۹ % ۲۸,۷۵۶ ۱۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۷۶ % ۵,۶۳۲ ۲.۵۳ % ۸۲,۶۹۴ ۳۷.۱۵ %
۱۰۴ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۱۸۳,۱۱۰ ۸۰.۲۱ % ۲۸,۷۵۹ ۱۲.۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۷۴ % ۱۴,۷۳۰ ۶.۴۵ % ۸۱,۶۵۹ ۳۵.۷۷ %
۱۰۵ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۸۷,۸۵۸ ۸۰.۸۴ % ۲۸,۹۹۴ ۱۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۴ ۰.۷۳ % ۱۳,۸۳۸ ۵.۹۵ % ۸۳,۴۱۳ ۳۵.۸۹ %
۱۰۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۹۹,۳۴۶ ۸۴.۱۴ % ۲۸,۹۷۰ ۱۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۲,۹۶۶ ۱.۲۵ % ۵,۶۴۰ ۲.۳۸ % ۸۶,۳۹۰ ۳۶.۴۶ %
۱۰۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۹۷,۸۲۵ ۸۴.۰۵ % ۲۸,۹۴۵ ۱۲.۳ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۶ ۱.۱۳ % ۵,۹۳۸ ۲.۵۲ % ۸۵,۵۹۸ ۳۶.۳۷ %
۱۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۹۷,۸۲۵ ۸۴.۰۵ % ۲۸,۹۴۰ ۱۲.۳ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۶ ۱.۱۳ % ۵,۹۳۶ ۲.۵۲ % ۸۵,۵۹۸ ۳۶.۳۷ %
۱۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۹۷,۸۲۵ ۸۴.۰۵ % ۲۸,۹۳۴ ۱۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۶ ۱.۱۳ % ۵,۹۳۴ ۲.۵۲ % ۸۵,۵۹۸ ۳۶.۳۷ %
۱۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۹۳,۳۷۳ ۸۳.۷۶ % ۳۰,۰۱۴ ۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۸ ۰.۶۸ % ۵,۹۳۳ ۲.۵۷ % ۸۵,۲۰۱ ۳۶.۹ %