صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۷۷,۴۷۶ ۸۳.۰۵ % ۲۸,۹۱۲ ۱۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۷۹ % ۵,۶۲۹ ۲.۶۳ % ۶۹,۷۱۲ ۳۲.۶۲ %
۹۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۷۹,۹۴۹ ۸۳.۲۴ % ۲۸,۹۱۲ ۱۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۷۸ % ۵,۶۲۹ ۲.۶ % ۷۱,۰۶۰ ۳۲.۸۷ %
۹۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۷۶,۶۰۰ ۸۲.۹۹ % ۲۸,۸۸۱ ۱۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۷۹ % ۵,۶۳۰ ۲.۶۵ % ۷۱,۹۲۱ ۳۳.۸ %
۹۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۷۶,۶۰۰ ۸۲.۹۹ % ۲۸,۸۷۵ ۱۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۷۹ % ۵,۶۳۰ ۲.۶۵ % ۷۱,۹۲۱ ۳۳.۸ %
۹۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۷۶,۶۰۰ ۸۲.۹۹ % ۲۸,۸۷۰ ۱۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۷۹ % ۵,۶۳۰ ۲.۶۵ % ۷۱,۹۲۱ ۳۳.۸ %
۹۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۷۴,۳۷۲ ۸۲.۸۲ % ۲۸,۸۵۱ ۱۳.۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۸ % ۵,۶۳۰ ۲.۶۷ % ۷۷,۱۷۴ ۳۶.۶۵ %
۹۷ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۱۷۵,۴۹۷ ۷۹.۳ % ۲۸,۸۵۰ ۱۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۷۶ % ۱۵,۲۶۲ ۶.۹ % ۷۶,۴۵۰ ۳۴.۵۵ %
۹۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ۱۷۶,۱۵۲ ۷۸.۹۳ % ۲۸,۸۲۶ ۱۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۷۶ % ۱۶,۴۹۷ ۷.۳۹ % ۷۸,۰۳۳ ۳۴.۹۷ %
۹۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۸۹,۴۶۱ ۸۳.۹۹ % ۲۸,۸۰۴ ۱۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۷۵ % ۵,۶۳۱ ۲.۵ % ۸۵,۲۹۳ ۳۷.۸۱ %
۱۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۱۸۷,۷۱۰ ۸۳.۸۶ % ۲۸,۸۰۱ ۱۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۷۶ % ۵,۶۳۱ ۲.۵۲ % ۸۳,۷۲۵ ۳۷.۴ %