صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۲۸۸,۰۸۱ ۸۹.۳۲ % ۲۵,۶۱۹ ۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۷۳ ۰.۶۱ % ۶,۸۶۲ ۲.۱۳ % ۱۲۰,۸۸۴ ۳۷.۴۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۲۸۱,۰۳۴ ۹۰.۰۴ % ۲۲,۶۸۱ ۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۳ ۰.۶۳ % ۶,۴۶۰ ۲.۰۷ % ۱۱۸,۸۸۵ ۳۸.۰۹ %
۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۲۸۱,۰۳۴ ۹۰.۰۴ % ۲۲,۶۷۳ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۳ ۰.۶۳ % ۶,۴۶۰ ۲.۰۷ % ۱۱۸,۸۸۵ ۳۸.۰۹ %
۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۲۸۱,۰۳۴ ۹۰.۰۴ % ۲۲,۶۶۶ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۳ ۰.۶۳ % ۶,۴۶۰ ۲.۰۷ % ۱۱۸,۸۸۵ ۳۸.۰۹ %
۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۲۸۰,۴۶۳ ۹۰.۲۸ % ۲۲,۶۱۸ ۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۹۵۳ ۰.۶۳ % ۵,۶۳۲ ۱.۸۱ % ۱۱۷,۵۲۷ ۳۷.۸۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۲۷۵,۳۲۲ ۹۰.۱۲ % ۲۲,۶۰۶ ۷.۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۵ ۰.۶ % ۵,۷۵۰ ۱.۸۸ % ۱۱۶,۴۰۴ ۳۸.۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۲۷۱,۳۷۶ ۸۹.۹۹ % ۲۲,۵۹۵ ۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۵ ۰.۶۱ % ۵,۷۵۰ ۱.۹۱ % ۱۱۱,۶۸۲ ۳۷.۰۳ %
۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۲۵۶,۷۲۱ ۸۹.۴۹ % ۲۲,۵۸۱ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۵ ۰.۶۴ % ۵,۷۴۷ ۲ % ۱۰۸,۷۲۶ ۳۷.۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۲۴۷,۷۵۴ ۸۹.۱۵ % ۲۲,۵۶۵ ۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۶ ۰.۶۶ % ۵,۷۴۸ ۲.۰۷ % ۱۰۸,۰۴۶ ۳۸.۸۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۲۴۷,۷۵۴ ۸۹.۱۵ % ۲۲,۵۵۷ ۸.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۶ ۰.۶۶ % ۵,۷۴۸ ۲.۰۷ % ۱۰۸,۰۴۶ ۳۸.۸۸ %