ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/02 186,510 83.79 % 28,756 12.92 % 0 0 % 1,691 0.76 % 5,632 5.07 % 82,694 37.15 %
2 1397/11/01 183,110 80.21 % 28,759 12.6 % 0 0 % 1,691 0.74 % 14,730 8.92 % 81,659 35.77 %
3 1397/10/30 187,858 80.84 % 28,994 12.48 % 0 0 % 1,694 0.73 % 13,838 8.38 % 83,413 35.89 %
4 1397/10/29 199,346 84.14 % 28,970 12.23 % 0 0 % 2,966 1.25 % 5,640 4.76 % 86,390 36.46 %
5 1397/10/28 197,825 84.05 % 28,945 12.3 % 0 0 % 2,666 1.13 % 5,938 5.05 % 85,598 36.37 %
6 1397/10/27 197,825 84.05 % 28,940 12.3 % 0 0 % 2,666 1.13 % 5,936 5.05 % 85,598 36.37 %
7 1397/10/26 197,825 84.05 % 28,934 12.29 % 0 0 % 2,666 1.13 % 5,934 5.05 % 85,598 36.37 %
8 1397/10/25 193,373 83.76 % 30,014 13 % 0 0 % 1,558 0.68 % 5,933 5.14 % 85,201 36.9 %
9 1397/10/24 190,509 82.72 % 29,987 13.02 % 0 0 % 1,558 0.68 % 8,247 6.16 % 84,563 36.72 %
10 1397/10/23 188,442 82.88 % 29,971 13.18 % 0 0 % 1,558 0.69 % 7,402 5.87 % 83,788 36.85 %