ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/24 225,109 85.81 % 26,433 10.08 % 0 0 % 1,900 0.72 % 8,907 5.76 % 0 0 %
2 1397/07/23 223,008 85.84 % 26,409 10.17 % 0 0 % 1,900 0.73 % 8,491 5.66 % 0 0 %
3 1397/07/22 216,081 84.39 % 26,385 10.3 % 0 0 % 3,658 1.43 % 9,918 6.3 % 0 0 %
4 1397/07/21 216,556 85.72 % 26,361 10.44 % 0 0 % 3,658 1.45 % 6,044 4.85 % 0 0 %
5 1397/07/20 227,760 88.31 % 20,434 7.92 % 0 0 % 3,674 1.42 % 6,041 4.75 % 0 0 %
6 1397/07/19 227,760 88.31 % 20,428 7.92 % 0 0 % 3,674 1.42 % 6,039 4.75 % 0 0 %
7 1397/07/18 227,760 88.32 % 20,421 7.92 % 0 0 % 3,674 1.42 % 6,036 4.75 % 0 0 %
8 1397/07/17 226,497 88.76 % 19,149 7.5 % 0 0 % 3,494 1.37 % 6,034 4.8 % 0 0 %
9 1397/07/16 221,401 89.47 % 15,476 6.25 % 0 0 % 3,493 1.41 % 7,081 5.37 % 0 0 %
10 1397/07/15 224,165 89.74 % 15,471 6.19 % 0 0 % 3,206 1.28 % 6,946 5.27 % 0 0 %