ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/01 128,953 85.35 % 18,189 12.04 % 906 0.6 % 3,045 2.02 % 67,877 44.93 %
2 1397/02/31 130,395 85.5 % 18,180 11.92 % 906 0.59 % 3,044 2 % 68,888 45.17 %
3 1397/02/30 129,163 83.49 % 18,172 11.75 % 900 0.58 % 6,480 4.19 % 67,381 43.55 %
4 1397/02/29 130,728 83.84 % 18,164 11.65 % 900 0.58 % 6,144 3.94 % 66,821 42.85 %
5 1397/02/28 128,372 83.24 % 18,155 11.77 % 900 0.58 % 6,809 4.42 % 64,202 41.63 %
6 1397/02/27 128,372 83.24 % 18,146 11.77 % 900 0.58 % 6,808 4.41 % 64,202 41.63 %
7 1397/02/26 128,372 83.25 % 18,137 11.76 % 900 0.58 % 6,807 4.41 % 64,202 41.63 %
8 1397/02/25 131,018 85.05 % 17,540 11.39 % 898 0.58 % 4,594 2.98 % 63,112 40.97 %
9 1397/02/24 132,366 86.03 % 17,483 11.36 % 898 0.58 % 3,126 2.03 % 62,924 40.9 %
10 1397/02/23 131,211 86.51 % 17,734 11.69 % 898 0.59 % 1,832 1.21 % 60,819 40.1 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق