ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/22 140,164 82.5 % 15,128 8.91 % 810 0.48 % 21,441 12.62 % 0 0 %
2 1397/05/21 145,085 85.74 % 15,113 8.93 % 1,399 0.83 % 15,268 9.02 % 0 0 %
3 1397/05/20 146,398 85.72 % 15,105 8.84 % 1,399 0.82 % 15,542 9.1 % 0 0 %
4 1397/05/19 146,155 81.54 % 14,475 8.08 % 1,399 0.78 % 24,877 13.88 % 0 0 %
5 1397/05/18 146,155 81.54 % 14,469 8.07 % 1,399 0.78 % 24,874 13.88 % 0 0 %
6 1397/05/17 146,155 81.54 % 14,463 8.07 % 1,399 0.78 % 24,871 13.88 % 0 0 %
7 1397/05/16 146,078 81.5 % 13,875 7.74 % 1,399 0.78 % 25,535 14.25 % 0 0 %
8 1397/05/15 153,306 84.07 % 13,317 7.3 % 1,399 0.77 % 21,997 12.06 % 0 0 %
9 1397/05/14 153,472 87.64 % 12,891 7.36 % 1,165 0.67 % 15,467 8.83 % 0 0 %
10 1397/05/13 155,884 87.55 % 13,427 7.54 % 1,165 0.65 % 15,464 8.69 % 0 0 %