ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/04 137,615 85.21 % 18,140 11.23 % 19 0.01 % 5,730 3.55 % 57,612 35.67 %
2 1396/12/03 137,615 85.22 % 18,132 11.23 % 19 0.01 % 5,730 3.55 % 57,612 35.68 %
3 1396/12/02 137,615 85.22 % 18,123 11.22 % 19 0.01 % 5,730 3.55 % 57,612 35.68 %
4 1396/12/01 139,823 87.25 % 18,115 11.3 % 19 0.01 % 2,313 1.44 % 57,210 35.7 %
5 1396/11/30 139,823 87.25 % 18,107 11.3 % 19 0.01 % 2,313 1.44 % 57,210 35.7 %
6 1396/11/29 139,763 87.25 % 18,099 11.3 % 12 0.01 % 2,320 1.45 % 57,103 35.65 %
7 1396/11/28 139,508 84.87 % 18,091 11.01 % 972 0.59 % 5,810 3.54 % 57,169 34.78 %
8 1396/11/27 138,181 86.61 % 18,082 11.33 % 972 0.61 % 2,320 1.45 % 56,314 35.3 %
9 1396/11/26 138,181 86.61 % 18,074 11.33 % 972 0.61 % 2,320 1.45 % 56,314 35.3 %
10 1396/11/25 138,181 86.62 % 18,066 11.33 % 972 0.61 % 2,319 1.45 % 56,314 35.3 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق