صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۰,۰۸۰ ۸۰.۲۹ ۲۲۲,۲۱۵ ۸۷.۲۲ ۲۵۰,۷۸۷ ۸۸.۶۶ ۲۸۸,۰۸۱ ۸۹.۳۲
اوراق ۷,۷۴۷ ۱۲.۴۲ ۲۲,۳۴۰ ۸.۷۷ ۲۲,۵۶۶ ۷.۹۸ ۲۵,۶۱۹ ۷.۹۴
وجه نقد ۱,۵۷۹ ۲.۵۳ ۲,۴۷۰ ۰.۹۷ ۱,۶۳۵ ۰.۵۸ ۱,۹۷۳ ۰.۶۱
سایر دارایی ها ۳,۰۴۶ ۴.۸۸ ۷,۷۴۰ ۳.۰۴ ۷,۸۶۳ ۲.۷۸ ۶,۸۶۲ ۲.۱۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳,۳۸۳ ۳۷.۴۹ ۹۰,۵۳۴ ۳۵.۵۴ ۱۰۷,۲۸۲ ۳۷.۹۳ ۱۲۰,۸۸۴ ۳۷.۴۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد