ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 34,226 52.08 134,062 85.89 127,697 85.12 128,953 85.35
اوراق 5,978 9.09 17,879 11.45 17,822 11.88 18,189 12.03
وجه نقد 1,556 2.36 1,079 0.69 1,027 0.68 906 0.59
سایر دارایی ها 2,403 3.65 3,073 1.96 3,478 2.31 3,045 2.01
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 14,860 22.61 56,005 35.88 56,994 37.99 67,877 44.92
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق