ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 37,119 52.92 140,583 84.52 145,999 84.81 140,164 82.5
اوراق 6,262 8.92 16,639 10 14,268 8.28 15,128 8.9
وجه نقد 1,548 2.2 1,225 0.73 1,430 0.83 810 0.47
سایر دارایی ها 2,595 3.7 9,160 5.5 14,196 8.24 21,441 12.62
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 16,270 23.19 67,108 40.34 45,854 26.63 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد