ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 40,028 53.54 170,033 84.64 218,287 87.16 225,109 85.8
اوراق 6,528 8.73 17,775 8.84 19,568 7.81 26,433 10.07
وجه نقد 1,558 2.08 1,849 0.92 2,828 1.12 1,900 0.72
سایر دارایی ها 2,909 3.89 17,210 8.56 15,968 6.37 15,112 5.76
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 15,939 21.32 11,595 5.77 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد