ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 44,808 54.32 196,314 83.16 189,263 83 186,510 83.79
اوراق 7,266 8.8 31,266 13.24 29,679 13.01 28,756 12.91
وجه نقد 1,554 1.88 1,374 0.58 1,367 0.59 1,691 0.75
سایر دارایی ها 3,237 3.92 13,569 5.74 13,982 6.13 11,277 5.06
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 21,315 25.84 127,480 54 191,850 84.13 82,694 37.15
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد