صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
51 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/6/26 - خبر مربوط به تغییرات اساسنامه ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
52 بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
53 تغییر در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
54 برگزاری مجمع تعیین ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
55 آگهی ثبتی : آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن ۱۳۹۲/۱۱/۰۸
56 برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1392 ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
57 برگزاری مجمع عمومی سالیانه صندوق برای دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1391 ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
58 تغییر در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن ۱۳۹۲/۰۷/۰۲
59 تغییر در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن ۱۳۹۲/۰۶/۲۳
60 تغییر در چند بند از امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن ۱۳۹۲/۰۶/۲۳
سایز صفحه