صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در 23 اردیبهشت 1394
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در 23 اردیبهشت 1394 برگزار گردید و طی آن هزینه کارمزد متولی تغییر نمود
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 23 اردیبهشت برگزار گردید و طی آن تغییر هزینه کارمزد متولی به تصویب رسید. بنا به مصوبه مجمع هزینه کارمزد متولی از مبلغ 0/2 درصد ارزش متوسط روز دارایی ها به مبلغ 0/25 درصد از ارزش متوسط روز دارایی ها تغییر نمود و این تتغیرات در بند 3-8 امیدنامه اعمال خواهد شد

پیوست
مشاهده پیوست