صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/9/19 و تغییرات مدیرتی
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/9/19 شد و خانم پروانه شمسی به عنوان مدیر سرمایه گذاری صندوق به سازمان معرفی گردید
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در تاریخ 93/9/19  شد و خانم پروانه شمسی به عنوان مدیر سرمایه گذاری صندوق به سازمان معرفی گردید

پیوست
مشاهده پیوست