صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر تغییر در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
منبع -
مقدمه تغییر در بند 8-3 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
متن خبر
پیوست