صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۴۹
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع تعیین ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
منبع -
مقدمه مجمع تعیین ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن در 10 اسفند 1392 برگزار شد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست